Featured

Statement of Believe

Dierbare Geloofsgenoten

(For Eglish see bottom of this article)

Een vriendelijke groet aan allen.

Sinds 1985 ben ik officieel aangesteld, als een veld vertegenwoordiger

bij de organisatie “ De Fakkeldragers” die wereld wijd scholen hebben

die jonge mensen trainen tot discipelen van de Heere Jezus. Hieronder

staat de geloofsbelijdenis, waar ik mijn hand tekening onder gezet heb.

Het is goed voor mij om dit geregeld te blijven lezen, zodat ik weet dat

ik nog op het spoor zit, waar alleen de Heere Jezus verhoogd word en

waar ruimte is voor alle mensen die interesse tonen. Shalom van Johan

 

                                                                                                                                                 BASIS VAN GELOOF

 

- De Partijen, samen met al hun leden en het personeel, bevestigen en zullen belijden de volgende gemeenschappelijke basis van geloof in overeenstemming met de Heilige Schrift: God is de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. De Heere Jezus Christus is Gods Zoon die ook één is met de Vader. Alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.

- Door de werking van de Heilige Geest, en geboren uit de maagd Maria, werd de Heere Jezus een mens. Hij was zonder zonde en vanuit Zijn vrije wil, en door Zijn offerdood aan het kruis, bracht de Heere Jezus redding voor deze gevallen wereld waarin wij allemaal geboren zijn.

- Hij is de enige Middelaar tussen God en de mens, en door Zijn redding te aanvaarden in  geloof wordt de mens gerechtvaardigd en ontvangt hij of zij vergeving van zonden en ook een eeuwige leven. Dat is het hele leven van de Heere Jezus in ons Johannes 17:3; 14:20.

 - De Heere Jezus Christus is lichamelijk opgestaan ​​uit de dood en zit op dit moment aan de rechterkant van de Vader. Hij zal terugkeren om een ​​rechtvaardig oordeel uit te spreken en alle dingen tot voltooiing te brengen. De Heilige Geest is God in eenheid met de Vader en de Zoon. Door de uitstorting van de Heilige Geest komt de Heere Jezus Christus in allen wonen die Hem persoonlijk aanvaarden. Door de inwonende de Heilige Geest wordt een persoon een nieuwe schepping en daardoor getransformeerd naar de gelijkenis van Jezus Christus.

- De Heere Jezus Christus voegt degenen die in Hem geloven toe aan zijn eigen Lichaam. Dit is Zijn gemeente op aarde, waarvan Hij de Heere Jezus alleen het Hoofd is. 

- De Bijbel is Gods openbaring voor de hele mensheid geïnspireerd door de Heilige Geest.

                                                                                                                                              VERBOND

Alle partijen bevestigen en onderschrijven ook het volgende verbond: 

- Aangezien ieder mens zonder de Heere Jezus Christus voor eeuwig verloren is, geeft de Heere Jezus Christus Zijn Gemeente de Grote Opdracht. Elke wederom geboren gelovige heeft de verantwoordelijkheid om een ​​getuige te zijn van de Heere Jezus Christus als de enige Verlosser en om zoveel mogelijk mensen voor de Heere Jezus Christus te winnen. 

- In erkenning van deze verantwoordelijkheid tegenover de Heere God en de mensen, willen alle leden van de Fakkeldragers de Heere God gehoorzamen in overeenstemming met het gedeelte van Romeinen. 12:1-21, opdat de Heere Jezus hen door Zijn inwonende Heilige Geest ons zo kan veranderen dat zij Zijn wil kunnen vervullen in en door hun leven heen.

- Aangezien het Gods wil is dat de gehele mensheid wordt gered, moeten alle leden van de  Fakkeldragers de Heere Jezus in woord en daad dienen met al hun gaven, om te getuigen van de liefde van God voor de mensen. Ze willen te allen tijde en overal ter beschikking van Christus staan, zodat Hij hen ook kan gebruiken om de verlorenen te zoeken en te redden. 

- Omdat de Heere Jezus Christus evenveel van alle mensen houdt, houden de leden van de Fakkeldragers ook van alle mensen overal, ongeacht ras, klasse of achtergrond evenveel om hun noden en lijden te helpen verlichten, voor hen te bidden en hen te dienen, in een geest van bereidheid tot eenheid en samenwerking met alle andere gelovigen in de Heere Jezus.

Zegen en groet van Johan en Linda 

 

 1.  BASIS OF FAITH

 

The Parties, together with their members, officers and staff, affirm and shall profess

the following common Basis of Faith in accordance with the Holy Scriptures:

 

 • God is the triune God: Father, Son and Holy Spirit
 • The Lord Jesus Christ is God‘s Son being one with the Father. All things are  

created by Him and for Him.

 • Through the action of the Holy Spirit, and born of the Virgin Mary, He became man.
 • He was without sin and of His free will, and by His sacrificial death upon the Cross,

He brought about salvation for this fallen world.

 • He is the only mediator between God and man, and by accepting His salvation

through faith, man is justified from his sins and receives forgiveness and eternal

life.

 • Jesus Christ is risen bodily from the dead.
 • Jesus Christ will return to deliver just judgment and to bring all things to completion.
 • The Holy Spirit is God in unity with the Father and the Son.
 • Through the outpouring of the Holy Spirit, Jesus Christ comes to dwell within those

who accept Him through faith. Through the presence of the Holy Spirit, a person

becomes a new creature, and is being transformed into the likeness of Jesus

Christ.

 • Jesus Christ adds those who believe in Him to his Body. This is His church on

earth, of which He is the Head.

 • The Bible is, in its entirety, the revelation of God for mankind, inspired by the Holy

Spirit.

 

 1. COVENANT

 

The Parties, together with their members, officers and staff, affirm and shall subscribe

to the following Members‘ Covenant:

 

 • Since every human being without Jesus Christ is lost, Jesus Christ has given His

church the Great Commission. Every Christian thus has a responsibility to be a witness

of Jesus Christ as the Savior and to win people to Christ.

 

 • In recognition of this responsibility before God and man, all members of the Missionary

Fellowship of Torchbearers wish to obey God in accordance with Romans 12:1-2, so

that He may change them by His Holy Spirit in such a way that they may fulfill His will

in and through their lives.

 

 • Since it is God‘s will that all mankind should be saved, all members of the Missionary

Fellowship of Torchbearers wish to serve Him in word and deed with all their gifts, and

to witness of the love of God to men. They wish to be at Christ‘s disposal, so that He

may use them also to seek and to save those who are lost.

 

 • Since Christ loves all people alike, the members of the Missionary Fellowship of

Torchbearers also wish to love all people everywhere, regardless of race, class or

creed, to help alleviate their needs and sufferings, to pray for them and to serve them,

in a spirit of readiness for unity and co-operation with all other Christians.