Verdraagt elkander

Gal. 6:2. Verdraagt elkanders moeilijkheden en vervul zo de wet van Christus.

In de gemeente te Rome waren stevige meningsverschillen over of je nu wel of niet bepaald voedsel mocht eten of je wel of niet bepaalde dagen moet houden

 Romeinen 14:1-15:7.

Paulus noemt dit twijfelachtige vragen 14:1. Het was maar, hoe je er tegen aan keek. En dat had ook weer te maken met de achtergrond van de gelovigen. De voor en tegen mogen tegen elkaar worden afgewogen waarna ieder een eigen beslissing voor de Heere neemt. Afhankelijk van onze achtergrond en ervaring met covid kunnen de argumenten nu stevig worden neergezet.

Dat mag als het maar niet leidt tot minachting van wie zich laat vaccineren of een veroordeling van wie zich niet laat vaccineren. Het is zaak om elkaar vrij te laten in de keuze waartoe iemand komt. Om het in de taal van Romeinen 14 te zeggen. De een laat zich vaccineren en dankt de Heere God. De ander laat zich niet vaccineren en hij dankt de Heere God. Het belangrijkste is niet hoe wij met voedsel en met dagen en met vaccineren moeten omgaan maar hoe wij nu met elkaar omgaan.    Als wij hiervan uitgaan en dit ook naleven zal er geen woordenstrijd ontstaan.

Een ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Het gaat hier echter niet om de zondige dingen zoals een zondige leefwijze of over een valse leer. Het gaat om ons persoonlijke geweten. Het geweten is ook geen volmaakte richtsnoer.

Dat is alleen het Woord van God. Zijn vrede is onze scheidsrechter. Kol. 3:15.

 Om elkaar te aanvaarden, moeten wij altijd voor ogen houden, hoe de Heere Jezus ons volledig heeft aanvaard. De Heere Jezus heeft ons aangenomen, hoe wij zijn, terwijl Hij volmaakt wist , hoe wij ons zouden gaan gedragen. Al onze zonden heeft de Heere Jezus, voor eeuwig weg gedaan, door Zichzelf voor ons in de dood te geven. Wij blijven onze eigenaardigheden houden. Dat was voor de Heere Jezus toch geen rede om ons af te wijzen. Hij aanvaardde ons volledig ondanks onze eigenaardigheden, waarvan Hij wist dat, die nog vaak bij ons naar buiten zouden komen. Naar dat voorbeeld behoren wij elkaar aan te nemen.

Laten wij ons vernieuwd vullen met de liefde van de Heere Jezus en die ander meer achten dan onszelf Filipenzen. 2:5. Het enige wat de Heere Jezus vreugde geeft is niet onze werken en ook niet onze religie, maar ons geloof in de Heere Jezus dat leidt tot persoonlijke en liefdevolle gehoorzaamheid. Hebreeën. 11:6.