Het wonder van de maagdelijke geboorte!

Het wonder van de maagdelijke geboorte en het prachtige karakter van Jozef.

Mattheus.1:18-25.

Alstublieft ga even naar google en type in: Michael Card ; Joseph song,
Of klik op de link:


In de Bijbel zijn ook aparte geboorten. Isaäk, werd geboren toen zijn moeder
bijna 100 jaar oud was. Zijn naam betekent lachen. Manoah’s vrouw bracht
Simson ter wereld die een leeuw versloeg en veel Filistijnen. Hanna ontving
Samuel als gevolg van haar gebedsverhoring. Elizabeth ontving Johannes van
wie Jezus zei, dat hij de grootste van de profeten is Mat. 11:11. De maagdelijke
geboorte van Maria gaat alles ver te boven.

Het was in de tijd dat het huis van
David in de vergetelheid was. Het Land leefde onder de ijzeren vuist van Rome.
Bij de geboorte van Jezus valt het op dat: “De Heilige Geest”, de oorsprong is.
Geest en Woord werken samen in overeenstemming en harmonie met elkaar.
De maagdelijke geboorte is belangrijk, want daardoor wordt de cirkel van het
zondige zaad doorbroken. Jezus was het heilige zaad Lukas. 1:35; 2. Kor. 5:21.
De Heere Jezus die rijk was is arm geworden om ons rijk te maken 2.Kor. 8:9.
Jozef is in ondertrouw met Maria. Hij was toen hun huis al aan het bouwen.
Door een studie van Jozef, ga je zijn toewijding en innerlijke kracht waarderen.
Wij leren van Jozef om goede relaties te onderhouden en in stand te houden.
1:16 Jacob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt,
die Christus genoemd wordt. Er schuilt een tragische wending. Jozef staat voor
een moeilijke keuze als hij ontdekt dat zij zwanger is. Haar schijnbare ontrouw
is ernstig omdat zij een kind verwacht. Volgens de Joodse wet kan Jozef direct
na de beschuldiging een scheiding eisen. De Joodse autoriteiten hebben na een
aanklacht van overspel zelfs het recht om de overspelige vrouw te stenigen.
Jozef kent de wetten. Misschien heeft Jozef gedacht dat hij maar twee keuzes
heeft. Zijn verloofde aangeven bij de autoriteiten of niet. De Heere komt met
een derde optie. Trouwen. Dat was nu nog niet bij hem opgekomen. Via een
droom en een bezoek van de engel, leidt de Heere hem wel tot deze beslissing.
Bij het kerstverhaal staan Maria, Zacharias, Elizabeth en Johannes centraal.
Wij kunnen ook veel van Jozef leren. Hij is veel meer dan de zwijgende partner.
Jozef toont zelfbeheersing en volledige gehoorzaamheid als de Heere iets aan
hem openbaart. Hij is de aardse link voor de menswording van de Heere Jezus.
Doordat Jozef ervoor koos, om de Heere te geloven en toegewijd te zijn wordt
hij een belangrijk deel uit van Zijn goddelijke plan. Zijn leven is vol onverwachte
gebeurtenissen, dromen, reizen, vluchten. Ik geloof dat Jozefs liefde voor Maria
hem ertoe bracht om zich op deze manier te gedragen. Daarom ontving hij ook
hemelse boodschappen. Er staat weinig over Jozef geschreven. Lukas. 2:41-52.
Dat is het laatste gedeelte in de Bijbel wat we verder van Jozefs leven horen.
Wij nemen aan dat Jozef is gestorven, tijdens die stille jaren van Jezus leven.
Wij weten dat hij Jezus het timmermansvakmanschap heef geleerd. Ze hebben
na Jezus meer kinderen gekregen Mark. 6:3. Jozef aanvaardde de rol van een
adoptie vader voor de Heere Jezus. Jozef hield het Pascha in ere. We merken
dat Jozef geen enkel gesprek aangaat. Hij zegt niets, maar hij laat de Heere toe
om volledig gebruik van hem te maken om datgene wat voor onmogelijk wordt
gehouden te laten plaatsvinden. Hij geeft een positieve draai aan zijn bezorgdheden
aan zijn gepieker en ook aan zijn begrijpelijke angsten voor zijn huwelijk.
Jozef is geheel toegewijd.
Toegewijd zijn betekent dat je doorgaat tot het einde toe ook al is het moeilijk.
Hij wist dat hij nare ervaringen tegemoet zou gaan als hij Maria tot zijn vrouw
nam. Tot heden toe gaat het verhaal dat Jezus uit hoererij geboren is Joh. 8:41.
Jozef zorgt goed voor Maria.
Matt.1:20.24,25. Jozef was zich bewust van de aanwezigheid en de leiding van
de Heere God. Dat maken zijn reacties op zijn vier dromen duidelijk. Jozef werd
niet wakker uit zijn slaap om zijn dromen te vergeten. Hij stelde zijn leven ten
dienste van de Heere. Maria moet zich er bewust van zijn geweest, dat zij door
Jozef geëerd en gerespecteerd wordt en dat hij haar waardig zal behandelen.
Jozef leeft ook volgens de wet van Rome ( Lukas 2:1-5).
Jozef was een Jood en hij was verplicht om religieuze en geestelijke principes
na te leven. Hun leven werd ook beïnvloed door Rome, die het beloofde Land
bezet hield. Zij moeten wel met de speer van Rome in hun rug naar Bethlehem.
Er staat niets in de Bijbel over hun gesprekken tijdens hun reis en ook niets als
ze horen, dat er geen plaats is in de herberg. Maria is stil. Jozef is bij haar. Wij
weten wel dat de geboorte van Jezus in de volheid van Zijn tijd was (Gal.4:4).
Jozef en Maria waren helemaal samen in die grot, toen Jezus geboren werd.
. Jozef is een rechtschapen man (Matt.1:19).
Rechtschapenheid is een karakter trek van God. Het betekent dat je handelt op
een heilige manier. De rechtvaardigen waren apart gezet. Zij wandelen anders!
Voor Jozef hield dit in, dat hij de moeilijke situaties veranderde in situaties van
verlossing en zegening. Ps. 11:7. De Heere heeft de rechtvaardige daden lief!
Jozef beschermt zijn gezin. ( Matt. 2:13).
Er zijn ook trouwe mannen die goed voor hun vrouw en hun kinderen zorgen.
De Heere is blij met hen en met hun gedrag. Bescherming houdt ook in dat je
trouw bent in je werk. Daarom is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen.
Als je zorgdraagt voor je geestelijke en lichamelijke gezondheid dan kun je ook
emotioneel en fysiek toegewijd klaar staan voor je vrouw en voor je kinderen.
Jozef is een belangrijke schakel in Gods verlossingsplan. Deze Jozef heeft net
zoveel respect bij mij, als de Jozef, die ons aan Jezus doet denken Gen. 37-50.
Hun namen beteken toevoegen Het is ons gebed, dat er broeders, zoals Jozef
worden toegevoegd. Een heel gezegende kerstmis van Johan en Linda Schep