Reaching out to Israel with the Gospel of Jesus/Yeshua!!

.be">
.be

Reaching out to Israel with the Gopel of Jesus/Yeshua!!

geef weerstand tegen de onderstaande misleidingen en predik het evangelie aan het Joodse volk.

De twee stromingen van misleidend onderricht aangaande het Joodse volk.

De vervangingstheologie.

Deze leer beweert dat de God van Israël het volk Israël verlaten heeft en hen vervangen heeft, door de Kerk, alsof Israël niet langer meer het volk van God zou zijn en er voor hen verder geen toekomstig plan of toekomstig doel meer is. Als dat waar zou zijn, dan zouden alle profeten en apostelen leugenaars zijn. Als dat waar zou zijn, dan zou het hele Woord van God één grote leugen zijn. Moge God het verhoeden! Als God niet trouw zou zijn aan zijn eeuwigdurende verbond met Abraham, Isaak, Jacob en David, wat voor een hoop of wat voor zekerheid zouden de gelovigen uit alle volkeren dan hebben met een God die zo onwaarachtig handelt. Als God Zijn eeuwigdurende verbond met het volk Israël verbreekt, wat schenkt u en mij dan de zekerheid dat diezelfde God Zijn verbond en Zijn  beloften aan u of mij wel zal nakomen?

 

De tweede leugen die satan, de vader der leugen, verspreidt heeft door de Kerk is verbonden met Romeinen 11:26

"En aldus zal gans Israël behouden worden"

Vanwege deze belofte zijn veel goed bedoelende gelovigen in de leugen gaan geloven, welke tot in het hart van de Kerk is binnengedrongen. Ze zeggen dat er geen behoefte is om het rijke Evangelie te verkondigen aan de Jood, omdat "gans Israël behouden (zal) worden". Deze belofte geldt echter alleen voor de Joodse mensen, die leven wanneer de dag des Heeren aanbreekt. Deze belofte is ook gekoppeld aan de drie belangrijkste hoofdstukken uit de gehele Bijbel wat betreft het Joodse volk Romeinen 9,10,11, waarin de Jood Paulus vanuit diep uit zijn hart vertrouwen probeert op te bouwen in het hart van de lezer. De apostel tracht allen tot het inzicht te brengen, dat God Zijn volk Israël niet verlaten heeft. De Heere God is betrouwbaar en Hij zal Zijn beloften aan Israël vervullen. Daarom kunnen allen die geloven hun leven aan Zijn liefdevolle en betrouwbare hart toevertrouwen. "Of je daarom eet of drinkt leeft of sterft gehoorzaam altijd de God van Israël en doe alles tot Zijn verheerlijking". Paulus wil de lezer duidelijk maken dat God in Zijn volmaakte timing het Koninkrijk zal herstellen voor Israël. In Romeinen 9,10,11 verdedigt hij de trouw en loyaliteit van de Heere God aan Zijn oude verbondsvolk: "Op de juiste tijd zal Hij zeker al Zijn beloften aan Zijn volk vervullen. De verlosser zal terugkeren naar Sion. Hij zal de goddeloosheid van Jacob afwenden". Paulus verwijst naar de komende dag des Heeren die wordt beschreven in Daniël 7 en ook in Zacharia 12 en 14. Wanneer Israël als volk zal zien op Hem, die zij hebben doorstoken. Wanneer er een nationale bekering zal plaats vinden. Dan zal gans Israël behouden worden. Hoezeer Israël ook het verbondsvolk van de Heere God is, een uitverkoren volk. Wanneer we het over hun redding hebben, dan geldt: " Er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen die Hem aanroepen (Romeinen. 10:12). De enige manier, waarop iemand Jood of niet- Jood gered kan worden is door de Naam van de Heere Jezus (Yeshua) aan te roepen! De vraag is? Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem. van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zij zonder een prediker? (Romeinen 10:14). Als wedergeboren gelovigen hebben we de opdracht om de boodschap van het evangelie over de gehele wereld te brengen. Daar hoort Israël ook bij (Markus 16:15). Ik schaam mij voor het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek (Romeinen. 1:16). Omdat Paulus wist dat het Joodse volk in de ogen van de Heere belangrijk zijn gaf hij de opdracht om het evangelie eerst aan de Jood te verkondigen. Het is niet omdat zij beter of prettiger zijn in de omgang dan de andere mensen, maar vanwege het vers in Romeinen 11:15" Indien hun verwerping de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming wezen dan een leven uit de doden.

Persoonlijk ben ik als 21 jarige zwerver in 1974 in Israël ook tot wedergeboorte gekomen door het lezen van de Bijbel. De geschiedenis, die ik las over de eerste en de groeiende Gemeente was in Handelingen. Daar werd de vraag gesteld? Kunnen niet Joden ook tot geloof komen? Ik was heel verrast toen ik voor het eerst als gelovige in de Heere Jezus in Nederland kwam en te maken kreeg met een totaal tegenovergestelde vraag? Kunnen Joden ook tot het geloof komen?

De woorden van hier boven zijn over genomen uit het boek van de Joodse broeder genaamd: "Jacob Damkani". Zijn boek "Waarom ik" zal ik u of jou met blijdschap toesturen. Onze e-mail: johan.linda.schep@gmail.com Stuur even je adres! Ik heb sinds 1981 geëvangeliseerd met Jacob Damkani. Hij vernoemt mij in zijn boek (blz. 186).  Ik hoorde eens een heel bekende Bijbel leraar zeggen:   

Veel oprechte gelovigen uit de volkeren zijn als een klok met een grote klepel.

Ze slaan te ver door naar links of naar rechts als het gaat over het Joodse volk!

Het doet mij al 44 jaar verdriet dat de leugen zo hardnekkig verkondigd wordt!

Daarom mag ik als een "wachter voor ongelovigen en voor gelovigen" niet stil blijven Ezechiël 3:16-21. Ik ben er oog getuige van geweest dat vanwege  Gods Genade een Joodse drugs verslaafde jongen tot geloof en tot bevrijding kwam "Israël Harel" Ook een kolonel van het Israëlische leger:"Israël Segal"(Benjamin Netanjahoe was zelfs eens een van zijn soldaten). Ik was direct betrokken bij de bekering van "David Lazarus" die in de Sinaï tot geloof kwam en daarna met mij (en ons) de Heere diende. Hij is nu leiding gevende in Beth- Immanuël te Jaffo. Ook mocht ik twee hedendaagse leiders "Meno en Victor Kalisher" begeleiden tijdens de jeugd kampen. Het is mijn gebed dat zij die de bovenstaande leugens verspreid hebben of ze verspreiden zich oprecht bekeren voordat het te laat is!  

 In Zijn hecht greep voor eeuwig met alle gelovigen verbonden: Johan Schep.