nleniw

Enkele afscheidswoorden van de Here Jezus van Johannes 13-15.

Joh.13-17.
We bevinden ons in een eetzaal, waar 13 mannen praten over de dood en over afscheid nemen. Ze beginnen liever met de maaltijd, maar de voorschriften zeggen dat de voeten moeten worden gewassen. Dat is slaven
werk en. Opeens staat de leider op en doet het slavenwerk. Zo begint het.

(1). 13:1-11. Wat weet de Here Jezus?
De Here Jezus weet alles en daarom deed Hij ook wat Hij deed. Hij wist dat de Vader Hem alles gegeven had en dat Hij van de Vader kwam en naar de Vader terug zou gaan (3:35). Als je alles in je eigen hand hebt vind je het niet moeilijk om een doek te nemen en de voeten van anderen te wassen. Hij leerde hen ook een les van gemeenschap en hoe jij jezelf schoon houdt voor de Heere .

(2). 13:12-20. Wat weten de discipelen?
De Here Jezus weet dat het geluk uit het nederige dienen van elkaar bestaat.
Fil.2:1-11; Luk.22:24. De Here Jezus gaf hen een voorbeeld wat ze moesten volgen. Ze leven er niet naar en beginnen te argumenteren wie de grootste is.

(3). 13:21-30. Wat weet Judas?
De Here Jezus openbaarde het geheim van Judas niet. Hij behandelde hem precies hetzelfde als de andere discipelen en ze hadden niets in de gaten.
De Here Jezus waste ook zijn voeten met dezelfde liefde en nederigheid.

(4). 13:31-38. Wat weet de wereld?
Het merkteken van een discipel behoort te zijn, dat we echt van elkaar houden.
Hij gebiedt ons om van elkaar te houden en geeft ons de inwonende kracht van de Heilige geest om te gehoorzame. Zijn liefde is in onze harten uitgestort.

14:1,27. Het volgende hoofdstuk begint en eindigt met: Laat uw hart niet bezwaard zijn. 2. Kor.1:20. Hij gaf hen beloften die wij ook kunnen gebruiken.
 
(1). 14:1-6. De Here Jezus brengt hen tot de Vader.
Het woord Vader wordt 53 keer gebruikt in deze brief. Het is het Huis van onze hemelse Vader en daarom weten we dat het vol vreugde en blijdschap is.
Wat maakt het uit hoe moeilijk de weg is zolang het ons maar naar Huis leidt.


(2). 14:7-11. De Here Jezus openbaart de Vader.
In wat Hij zei (7:16) en in wat Hij deed(5:19). Ik en de Vader zijn één (10:30).

(3). 14:12-18. De Here Jezus verheerlijkt de Vader.
Hij laat ons niet als wezen achter en schenkt ons Zijn eigen Heilige Geest.
Het is één zaak voor ons om naar de Hemel te gaan, maar het is een andere zaak voor de Hemel om in ons hart te komen wonen. We ervaren Zijn eigen vrede en liefde als we in een hechte gemeenschap leven met God als Vader.
Zo verlaten ze de bovenzaal en gaan al pratend op weg naar Gethsémané.
Er volgen de prachtigste woorden, waar we heel veel aan hebben.

Joh. 15. Een gedeelte over geloof in de Here Jezus, die de Ware wijnstok is.

(a). Een wijnstok is een plant, waarvan de druiven groeien. Van die druiven wordt meestal wijn gemaakt. Als Jezus zegt dat Hij de ware wijnstok is, dan heeft Hij dat al getoond op de bruiloft te Kana (Joh.2:1-11). Opeens hoorde de Here Jezus toen van Zijn moeder. Ze hebben geen wijn meer. Wat wijs dat ze Jezus hadden uitgenodigd, want Hij is de Ware wijnstok. Wijn is een beeld van vreugde, smaak en kleur. Misschien bent u hier en is de wijn bij u of jou ook op en is je leven kleurloos geworden. Jezus is de Ware wijnstok en kan water in wijn veranderen. Wat ik zo prachtig vind is dat de bruidegom alle eer ontvangt.
Zijn Naam is immers: IK BEN en niet, ik was of, ik zal zijn. Tegenwoordige tijd. Hij zegt. IK BEN het licht, de weg, de goede herder, de waarheid en het leven.

(b). Hij wil niet alleen alles voor je zijn, maar ook alles van je maken. Hij biedt hen onder weg naar Gethsémané aan om een rank van die Wijnstok te worden.
Dat betekent een levend deel van Hem! Hij zei dit toen zij vervuld waren van de gedachte dat Hij hen ging verlaten. Johannes schrijft dit zestig jaar later op. Ze hadden Hem drie jaar vergezeld. Zijn woorden gehoord en wonderen gezien. Zijn liefde ondervonden. Ze hadden zoveel meegemaakt, waardoor een hechte
band was ontstaan en nu gaat Hij hen verlaten. Geen wonder dat ze bedroefd zijn. Maar Jezus zegt: Het is beter voor jullie dat ik heenga. Hij heeft iets veel beters voor hen. Nadat Hij lichamelijk van hen is weg gegaan zal Hij Geestelijk bij hen terugkomen in een intiemere relatie. Dat zegt Lukas zo mooi (Hand.1:1).
Voetnoot: Er was wel contact voorheen met de Here Jezus, maar ook een kloof. Dat was hun zonden die scheiding maakte (Jes.59:1,2). Vandaar dat Hij deze weg moest gaan van het lijden het Kruis en de Opstanding ( 2.Kor.5:21).
Pas na Zijn dood en opstanding kan Hij tot hen komen in een nieuwe relatie. Dat hoorde Maria als eerste na Zijn : Ik vaar op naar Mijn Vader en Uw Vader, naar Mijn God en uw God. De Here Jezus is dus mijn oudere broeder geworden.


(a). Hij komt weer tot ons in een nieuwe verhouding, die onafscheidelijk met elkaar verbonden is tot in alle eeuwigheid. Jezus is niet alleen de stam en wij zijn niet alleen de ranken. De rank is ook de wijnstok en de wijnstok is de rank.
Hoe word je dan een rank van die wijnstok? Dat is het werk van de Landman.
Hij snijdt de twijg los van de oude onderstam en ent haar in de nieuwe stam. De oude onderstam (Oude leven) is ziek en zondig en voert naar de dood. Alleen door het Kruis en de Opstanding worden we een hele nieuwe schepping.
Wij zijn afhankelijk van Hem en ontvangen ook alles van Hem. Een rank is zwak. In zichzelf Je kunt er ook geen vuurtje mee beginnen en geen jas aan ophangen.
Een rank heeft één functie en dat is om het sap door te geven van de wijnstok
In Mij blijven betekent om constant in een levende relatie met Hem te leven.
De grote en belangrijke vraag is: Ben je aan de Wijnstok verbonden (Joh.1:12)
15:2. Er wordt van iedere gelovige verwacht, dat zij ook vrucht voortbrengen.
Geen vrucht, vrucht, veel vrucht. Het is beeld van rusten en van vrucht dragen.
Het enige wat we ons constant bewust moeten zijn is dat we in Hem blijven.

(b). De Landman gaat nog verder, want met het enten houdt zijn werk niet op.
De tijd zal eens aanbreken dat Hij de wijnstok ook gaat snoeien. Dat is weer zo pijnlijk maar wel heel noodzakelijk. Alles wat het vrucht dragen belemmert moet worden weg geknipt. Ook het goede moet plaats maken voor het betere.
Tijdens het snoeien wordt ook het dode weg en het overbodige weg gehaald.
Dat noemt de Bijbel: Heiliging. Het gevolg is daarna meer van de wijnstok.
Voetnoot: Ik geloof niet dat in deze gelijkenis geleerd word, dat jij je redding kan verliezen, want dat zou dan in tegenstelling zijn met Joh. 6:37; 10:27-30. De nadruk van deze gelijkenis alleen, dat we meer en meer vrucht dragen.
Wij moeten daar wel in meegaan! Vandaar de constante oproep: Blijft in Mij!
15:5. Zonder Hem kun je niets doen en durf je te zeggen: Met Hem ALLES!
Je moet je altijd weer opnieuw helemaal afhankelijk van Hem opstellen.
De rank heeft hierdoor wel een intieme relatie met de Wijnstok gekregen.
Die Wijnstok is heilig en rein en kwade dingen in de rank verstoren die relatie. Daarom moeten we de verbinding zuiver houden. Hou je eigen straatje schoon!

(c). De groei vrucht heeft tijd nodig en is er niet van de ene op de andere dag.
Eigenlijk is een vrucht niet meer dan een schil vol sap uit de wijnstok.
Die sappen van de Wijnstok zijn een beeld van de Heilige Geest (Gal.5:22,23).
De vrucht aan de rank is een heen wijzing naar de schoonheid van de Wijnstok.

(d). Voor het zover is dat de mensen van die sappen kunnen genieten moet de vrucht eerst stuk. Ze moet ook worden geperst (Dat is Gethsémané: Olijfpers) De olijven komen pas vrij als de olijven in de pers gaan. Zo gaat het ook met de druiven. Ze moeten eerst de pers in om er later pas wijn van te kunnen maken.
De druif moet je eerst kapot bijten en dan pas proef je de heerlijke sap.
Wij worden opgeroepen om met de Here Jezus te sterven zodat Hij kan leven.

(e). Er zit niet alleen sap in, maar ook zaad. Het toekomstige en nieuwe leven.
De Here Jezus heeft ons Zijn eigen Leven gegeven om dat weer door te geven!
Belangrijk om over na te denken: Verval nooit in de vreselijke gedachte dat het jou vrucht is. Het is de vrucht van de Geest en niet de vrucht van de christen.
4:2. Ik ben eens confronterend gearresteerd door een vers uit de Jacobus brief.
U ontvangt niet, omdat u niet bidt! Durf ik het tegenovergestelde te bidden?
Ik ontvang wel, omdat ik wel bid! Hier word ik nog dagelijks bij bepaald!
Niemand behalve de Here Jezus heeft een volmaakt leven geleid. In onze groei zullen we ook falen en dat moeten we dan ook toegeven en belijden. Hij is een goed werk in ons begonnen en dat goede werk zal Hij voleinden. Hij die u roept is getrouw Hij zal het maken (1 Thes.5:24). Hij is de ware wijnstok en ik ben aan Hem voor eeuwig en onlosmakelijk verbonden. Welk een vriend is onze Jezus!

Ga naar boven