nleniw

Jozef maakt zich eindelijk aan zijn eigen broeders bekend.

Gen. 45:1,2. Nu bereiken we “het hoogtepunt” van de geschiedenis van Jozef.
We hebben Jozef al twee keer in tranen zien uitbarsten. De eerste keer was hij zo diep ontroerd dat hij zich van hen af moest wenden (42:24), de tweede keer moest hij zich haastig in zijn eigen binnenkamer terug gaan trekken (43:30).
Na het bewogen getuigenis van Juda kan hij zich echt niet meer beheersen.
Nauwelijks vindt hij de kracht om uit te roepen: Doet alle man van mij uitgaan!
Geen vreemde mocht getuige zijn van deze wonderbare en intieme ontmoeting en bekendmaking. Trouwens, wat zouden die buitenlanders ervan begrijpen? Als Jozef eindelijk met zijn broers alleen is, valt het masker af en openbaart hij zijn gezindheid. Hij laat nu zijn tranen de vrije loop. Het is hartverscheurend. Jozef weende zo luid dat de Egyptenaren en zelfs farao het ook konden horen. Ze moeten aangevoeld hebben dat er achter die deuren dingen afspeelden die van grote betekenis waren. Pas later begrepen ze hun wenende onderkoning.

Gen. 45:3. Ik ben Jozef. Dit woord is als een lichtstraal in het duister. JOZEF???
Waren ze in een valstrik gelopen, was het uur van de vergelding aangebroken?
Als aan de grond genageld, stonden ze tegenover hun broer. Als een schok ging het ook door hen heen. Ze hadden drie keer hun knieën voor Hem gebogen.
Ze konden hem niet antwoorden, want ze waren vol angst. Voor de tweede keer zegt hij Ik ben Jozef, maar voegt er aan toe uw broeder (niet uw rechter).
Deze machtige wereldheerser schaamt zich niet om hen broeders te noemen.

Hebr. 2:11. Zo is het ook met Jezus die ons na Zijn opstanding broeders noemt.
Het moet als geruststellend bedoeld zijn: uw broeder, maar door de woorden
die gij verkocht hebt” werden zij in één keer geplaatst voor de afgrond van hun schuld. Levensgroot staat hun zonde voor ogen. Ze hadden hem verkocht. En ze hadden de broederband met hem verbroken. Jozef bracht hun zonde aan het licht , maar vergaf ze ook. Dat horen we in Zijn volgende woorden. Niet om te oordelen, maar om te behouden treed hij zijn eigen broeders tegemoet. Niet als rechter, maar als broeder maakt hij zich aan hen bekend en probeert hij ook direct alle droefheid en vrees bij hen weg te nemen. Met één woord plaatst hij het verleden in een totaal ander licht. Hij toont hen wat wij niet kunnen begrijpen, maar achter hun grote zonden was Gods hand werkzaam.
Omdat het zo ongeloofwaardig klinkt herhaalt Jozef zich zelfs drie keer (5,7,8).
Natuurlijk was hun daad verkeerd, als we in alles Gods hand zien dan krijgen we een hele andere kijk op het leven. Jezus is de deur. Alles gaat door Hem.


Ps.39:10. Ik ben verstomd en zal mijn mond niet opendoen. Gij hebt het gedaan
Als wij God zien in alle dingen, zowel de goede als de kwade, dan valt het ons gemakkelijk om allen die ons slecht behandeld hebben, van harte te vergeven.

Gen.45:5-8. Het stond voor Jozef onwrikbaar vast dat de Here God in alles Zijn hand had gehad. Als wij dat ook mogen zien dan wordt ons hart vervuld met verwondering voor Zijn grote wijsheid. Het is onmogelijk om de levensloop van Jozef na te gaan zonder tot aanbidding te komen van de grote wijsheid van God.
De verschillende gebeurtenissen liepen uiteindelijk uit op die grote gebeurtenis. De bewaring van het huis van Jacob in de tijd van benauwdheid. Als wij acht geven op de variatie van omstandigheden, waardoor de Here Jezus geleid werd om de Schrift te vervullen en de verlossing van de wereld te bewerken. Als we acht geven op de wijze, hoe Hij het Joodse volk herstelt om hen te brengen in de vreugde die volgt op de volheid van de heidenen dan roepen wij uit: O, de diepte van rijkdom, van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn, Zijn oordelen en onnaspeurlijke Zijn wegen (Rom. 11:33).
Leeft Mijn Vader nog? Het centrum van ons leven is niet onze broeders, maar het centrum van ons leven is wat de Vader doet. Het zwaartepunt van de Here Jezus was niet in Zijn dienst, zelfs niet de zondaren hoewel Hij hen wel vergaf. Het centrum en zwaartepunt lag niet bij Hem, maar bij Zijn Vader (Joh.5:30).
 
Gen. 45:10. Hoe gelukkig zijn we al in deze wereld. We hebben een schuilplaats waar we naar toe kunnen vluchten. We hebben de Here Jezus in ons. Hoe de storm ook woedt, we weten dat de Here Jezus ons loodst naar de veilige haven.
Jullie zullen dicht bij Mij zijn. Dicht bij Jozef betekent: Bewaring, bescherming en voorziening in al hun behoeften en hechte gemeenschap met de Heerser.
De verworpen Jozef wordt de Heer en de Redder van Zijn volk. Het betekent als een moeder die haar baby met zorg omringt. Het betekent de trouwe zorg, waarmee een broer zijn broer omringt. Het betekent de trouwe zorg, waarmee de Almachtige God Zijn verloste kind omringt. Jozef probeert zijn eigen broers te overtuigen, dat hun schuld heeft gediend om de toekomst van het huis van Jacob te verzekeren.

Drie dingen moeten ze aan hun vader Jacob meedelen:

(1). Dat hun dood gewaande zoon leeft en ook verhoogd is.
 
(2). Dat hij zich moet opmaken om ook naar Egypte te komen.
 
(3). Dat Jozef hem en zijn huis daar verzorgen en onderhouden zal.

Met grote verbazing horen de broeders dat de weg van Jozef naar Egypte het begin is geweest van hun eigen weg en ook de weg van het hele volk van Israël.

Gen.45:12,14,15. De broeders konden het nog steeds niet allemaal verwerken.
Daarom spreekt Jozef nu hun taal en valt wenend aan de hals van Benjamin. Benjamin doorbreekt de enge stilte van de broers en hij begint ook te huilen.
Daarna kust Jozef al Zijn broers en hun tranen spreken een duidelijke taal.
De Genade van de Heer had deze harde mannen veranderd in zachte mannen, deze moordenaars en broeder verkopers in mannen van bekering en geloof.
De Heere had in Zijn oneindige Genade, alle zonde uitgewist en daardoor de gemeenschap weer mogelijk gemaakt: Daarna spraken de broers met hem!

Ga naar boven