nleniw

Jozef doet mij aan de Here Jezus denken.

(deel 5)

Gen.41:33-36. Jozef spreekt met vrijmoedigheid, moed en geloof tegen farao. Hij geeft de Koning het ene advies na het andere. Met enkele woorden geeft Jozef een plan door om de verschrikkingen van de komende jaren het hoofd te kunnen bieden. Jozef besefte niet, dat hij zijn toekomst schetste. De Geest van de Heere sprak door Jozef en maakte hem tot een man van gezag in de ogen van farao. God werkt door mensen. Er was een moment, dat Hij klaagt over het gebrek aan een man (Ez. 22:30).

Gen.41:37-43. Het hart van de Koning is in de Hand van de Heer (Spr.21:1a). Farao was erg onder de indruk van Jozef en wist dat hij de man voor de baan was. Dit is de eerste keer, dat wij in de Bijbel lezen over een mens in wie de Heilige Geest woont om hem bekwaam te maken (Ex. 28:3; 31:3,5). 13 jaar geleden trokken zijn broers hem zijn veelkleurige jas uit en nu bekleedt farao hem met een kostbaar linnen gewaad. Het spreekt van vreugde , bevrijding en hoop, maar bovenal van volkomen gerechtigheid (Openb.19:7,8; 1.Kor.1:30). Toen de verloren zoon thuis kwam kreeg hij ook een ring. Het is het pand van zekerheid: Jij bent Mijn Zoon (Efz.1:13; Rom.8:16). De gouden ketting om zijn hals is een beeld van de heerlijkheid van de Heer. Jozef ontving drie geschenken: Een ring: Beeld van de Heilige Geest, Een kostbaar linnen gewaad: Beeld van Zijn gerechtigheid. Een gouden ketting: Beeld van Zijn heerlijkheid. Vandaag is Zijn heerlijkheid in iedere gelovige en dat is onze hoop (Kol.1:27). Toen Jozef van farao vertrok en op zijn tweede wagen door Egypte reisde, zagen de Egyptenaren met ontzag en eerbied dat Jozef uit de tegenwoordigheid van Farao kwam. Jozef werd begeleid door Farao’s heerlijkheid. Jezus is de afstraling van Zijn heerlijkheid (Hebr.1:1-3).Slechts weinigen kregen Farao te zien, maar in Jozef zagen zij de heerlijkheid van Farao. Hij trok door Egypte om de wil van Farao uit te voeren. Dit is een beeld van Jezus die de wil van Zijn vader deed (Joh.1:18: Jes.11:2).

Wij hebben dezelfde opdracht om door de wereld te gaan met Zijn heerlijkheid in ons hart (Kol.1:27). Hij heeft ons bevrijd (Ps.40:3), zekerheid gegeven (Efz.1:13) en een gouden ketting (Hoogl.4:9). Hij doet ons rijden in Zijn zegen wagen van Zijn alles triomferende kracht (Ps.68:18). De bevrijding van Jozef uit de gevangenis, was voor hem een opstanding tot nieuw leven en een machtig wonder. Het grootste wonder dat de wereld ooit ervaren heeft is de fysieke opstanding van de Here Jezus.

Gen.41:45. Farao gaf Jozef een nieuwe naam (Zafnat- Paäneah) Dit betekent Openbaar maker van geheimen. Hij openbaarde niet alleen de dromen, maar voerde hen ook uit. Sommigen vertalen dit ook met Redder van de wereld. Voor die naam knielde heel Egypte. De Here Jezus openbaart God’s grote verlossingsplan en voerde het ook uit. Alle knie zal voor Hem buigen. Farao gaf hem Asnath de dochter van Potifera als vrouw. Er ligt een diep gedachte opgesloten in het feit, dat Jozef onmiddellijk na het einde van zijn lijden en vernedering huwde met de heidense vrouw Asnath. De heilige Jozef en de onheilige Asnath werden tot één vlees (Gen.2:24). In het Nieuwe Testament begrijpen we de betekenis van dit huwelijk. Het is de verhouding tussen Jezus en Zijn gemeente (Hand.15:14). Jozef ontving deze vrouw van Farao als een beloning voor zijn verdienste voor Egypte. Zo ook de gemeente het loon van de Vader aan Zijn Zoon voor Zijn volbrachte werk van verlossing (Hebr.12:2). Asnath werd ten nauwste met Jozef verbonden en zij werd met hem ook verhoogd op de troon. Zij deelt in alles wat hem toebehoort. Asnath betekent de gelukkige. Hoor jij ook bij die gelukkigen!

Dezelfde gedachte vinden we ook bij Mozes. Nadat hij door zijn broers afgewezen was, ging hij naar de woestijn en ontving daar een heidense bruid Zippora. Daarna keerde hij getrouwd terug naar zijn lijdende broeders in Egypte, die hem bij zijn tweede komst wel als hun leider aanvaardden. Er is een verschil: Zippora is een beeld van de gemeente in zijn vernedering . Asnath is een beeld van de gemeente in Zijn verhoging en verheerlijking. Terwijl de heidense Asnath al met Jozef verbonden is, leeft het volk Israël – Zijn broers naar het vlees- nog in de duisternis. Voor hen is Jozef dood. Voor de meeste Joden is Jezus van Nazareth dood. Zij weten niet net als velen in Nederland dat Hij leeft. Voor de meesten wordt Jezus afgewezen en de wereld gaat de grote verdrukking tegemoet. Daarna zal de Heere Jezus zich ook aan hen als hun Messias tonen, zodat ook zij hun knie voor Hem zullen buigen.

 

Gen.41:50. De zonen van Jozef werden voor de hongersnood geboren. Alle leden zijn toegebracht. Wij zijn verlost van de komende toorn (1 Thes.1:10). Manasse betekent vergeten. Efraïm betekent dubbele vruchtbaarheid. De Gemeente is een bron van vertroosting en vreugde voor de Here Jezus.

Ga naar boven