Jozef deel 2

Jozef doet mij steeds aan de Here Jezus denken.

(deel 2)

Een korte blik in de verre toekomst.

Voor Jacob en zijn zonen was de geschiedenis van Jozef tot een verdrietig einde genomen. Ze dachten gewoon dat Jozef dood was en dat zijn dromen nimmer vervuld zouden worden. De geschiedenis van Jozef was helemaal niet tot een einde genomen. Dit was pas het begin. Uit de diepte van de ellende zou de Heere hem optrekken tot de duizelingwekkende hoogten. Voor Israël en de wereld heeft de geschiedenis van Jezus toen opgehouden op Golgotha.

Ze denken dat Jezus dood is, maar alle woorden die over Zijn Zoon gesproken zijn, zullen eens vervuld worden. Niet alleen die van Zijn vernedering spreken, maar ook die getuigen van Zijn duizeling wekkende verhoging. Zij zullen Hem aanschouwen, dien zij doorstoken hebben en zij zullen over Hem weeklagen als over een enig zoon. Hij zal tot Koning der Koningen zijn over de ganse aarde en te dien dage zal de Heere één zijn, en Zijn Naam zal één zijn (Zach.12:10; 14:9).

Genesis 39. De Heere was met Jozef, zodat hij bloeide waar hij geplant werd. Hieruit blijkt dat het er niet op aankomt in welke omstandigheden we leven. We zien dat iedere crisis in het leven van Jozef een wonderlijke uitwerking heeft, omdat hij altijd kiest om een deel van de oplossing te zijn en niet van het probleem. De Heere kreeg alle ruimte om van hem ook een onberispelijke man te maken. Natuurlijk was hij ook een zondaar, maar de Bijbel vermeldt geen enkele zonde. Daarom denken we ook zo vaak aan de Heere Jezus, als we over Jozef praten. We vinden geen spoor van haat noch wraakzucht.De slavernij beperkte zich alleen maar tot zijn lichaam. Wat zijn Geest en ziel betreft, was hij helemaal geen slaaf geworden, maar stond hij in de vrijheid met een overvloedig leven. Helaas zijn er gelovigen wiens leven een andere uitwerking hebben. De Naam van de Here Jezus wordt door hen onder de heidenen gelasterd (Rom.2:24). Jozef liet zijn licht overal helder schijnen en dat werd opgemerkt door Potifar. Hij was tot de ontdekking gekomen, dat Jozef een waardevol bezit was en dat hij hem voordeel en winst opleverde. Zijn hele huis werd door Jozef gezegend. Zoals de Here zijn huis zegende om Jozef’s wil zo zegent Hij ons om Christus wil. De mensen hebben echt niet door, hoe erg belangrijk iedere gelovige overal is. De gezegende tijd van voorspoed duurde slechts kort en het onschuldige lijden van Jozef was nog niet over. Jozef wordt verzocht door de vrouw van Potifar.

Het is niet de vraag of wij verleid worden, maar wel wanneer (1 Kor.10:13). 39:6. Jozef was knap en aantrekkelijk. Dat kan ook moeilijkheden met zich mee brengen. Jozefs aantrekkelijke figuur is Potifars vrouw ook niet ontgaan en ze zet al haar zinnen op een buiten echtelijk avontuur met deze Hebreeuwse slaaf

Hij geeft haar vijf redenen waarom hij niet op al haar avances in wil gaan.

(1). Ik wil het vertrouwen van uw man niet beschamen.

(2). Ik ben tevreden met mijn leven, zoals het nu is.

(3). Ik wil mijn geluk niet op het spel zetten, voor een korte termijn affaire.

(4). Ik wil je graag vertellen, over de Here God die ik hier dien.

(5). Ik wil niet zondigen, tegen mijn God die zo duidelijk met mij is.

Wat een volzinnen in het heetst van de strijd! Stel je even voor dat je ook plotseling geconfronteerd wordt met een verleidelijke situatie op sexueel, materieel of machtsgebied. Hoe reageer je dan? Begin je wat te stamelen of heb je een antwoord klaarliggen? Met Jozefs weloverwogen antwoord toont hij dat hij was voorbereid op dit moment. Hij had haar allang zien en voelen kijken naar hem en hij had zijn huiswerk goed voor bereid. Zij neemt echter geen genoegen met Jozefs “nee” en blijft dag na dag aandringen. Maar Jozef gaf het niet toe en wilde niet bij haar liggen. Jozef had een radicale keuze had gemaakt. Hij was vastberaden om niet voor deze seksuele verleiding te vallen. De vrouw is van binnen helemaal in lust ontbrandt en houdt genadeloos vol! Ze plaatst een val en wanneer iedereen weg is grijpt ze Jozef vast. In een laatste poging om zijn eer en toekomst te redden vlucht Jozef. Jozef wordt in drie fases verleid en heeft een antwoord klaar. Voorbereid, vastberaden en vluchten. Ik geloof dat de motivatie achter zijn overwinning op de verleiding ook schuilt in het feit dat Jozef zijn dromen niet vergeten was. Diep van binnen leefde het besef in hem dat de Heere een groot plan met zijn leven had en dat wilde hij echt niet verkwanselen voor een kort pleziertje. Het is voor ons allen niet de vraag of we verleid worden, maar wel wanneer! Wij worden allen verzocht en Jozef laat ons zien hoe wij in die momenten onze zuiverheid kunnen bewaren. We denken aan de Here Jezus in de woestijn. Beide waren alleen en beide hebben de verzoekingen glansrijk doorstaan. De zonde is een aantasting van het gezag van de Heere en een uitdaging van Zijn gerechtigheid. Zondigen is misbruik maken van Zijn goedheid en een belediging van Zijn wijsheid omdat ze de bevrediging van onze begeerten als een groter genot beschouwt dan Zijn heerlijkheid. Jozef liet zijn kleed in haar hand, maar behield wel zijn integriteit. Hij verkoos de weg die naar de gevangenis leidde boven de weg die hem naar de zonde leidde.

Enkele verzen als hulp (1. Kor.10:13; Rom.13:14; 2. Tim.2:22). Potifar heeft niet veel vertrouwen gehad in zijn vrouw die Jozef beschuldigde. Als hij haar echt geloofd had, dan zou Jozef op een vreselijke wijze gedood zijn. Door zijn Joodse broeders en door de heidenen werd Jozef vals beschuldigd en in de gevangenis geworpen. Potifar doet mij ook denken aan Pilatus. Potifar gaf Jozef over in de gevangenis. Pilatus gaf Jezus over om gekruisigd te worden. Eenmaal kwam de tijd dat Potifar en zijn vrouw ook voor Jozef moesten buigen. Jozef leed omdat hij niet ingaf en David leed omdat hij wel ingaf (2 Sam.11).

The Grace of innocense is infinately, greater than the Grace of forgiveness.