Hebreeën Deel 7 Hoofdstuk 6

Hebreeën 6

Eén worden met het hart van God

Dit is de derde waarschuwing tegen traagheid, stilstand en afval.

5:11. De schrijver had graag door gegaan over het onderwerp van de Here Jezus en het priesterschap van Melchizedek, maar hij moet ermee stoppen.

De Heilige Geest wijst hem erop, dat hij de lezers moet terechtwijzen omdat ze nog zo onvolwassen zijn. Ook wordt de schrijver erbij bepaald om de lezer te waarschuwen, opdat ze niet afvallen. Het gebeurde ook in de bediening van de Here Jezus, dat de Here Jezus nog veel meer had willen zeggen (Joh. 16:12).

5:12,13. De schrijver wijst hen erop dat ze genoeg instructies hebben gehad om leraren te zijn, maar de tragedie was dat ze nog steeds iemand nodig hadden die hen het A,B,C. van het evangelie leert. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat er maar een paar leraren zijn. Ze dronken nog melk en konden geen vast voedsel verdragen (1 Kor.3:2). Er is namelijk een geestelijke gezindheid nodig, die bovenal de hemelse dingen zoekt; Een hart dat niet tevreden is met de beginselen, maar dat behoefte heeft om alles prijs te geven om de Here Jezus in de hemel te volgen en Hem in de kracht van het eeuwige leven te kennen.

5:14. De zwaardere kost is om goed en kwaad uit elkaar te kunnen houden. Het gaat hier over het Jodendom en het in christus zijn. Niet dat het Jodendom op zichzelf slecht was, want het levitische priester systeem was door de Here God geïntroduceerd. Het was bedoeld om te wijzen op het betere de Here Jezus.

Kol. 2:17. De Here Jezus is de vervulling van alle schaduwbeelden. Nu, Hij als werkelijkheid gekomen is, is het zondig om weer terug te gaan naar het oude.

Volwassen gelovigen weten het verschil tussen de schaduw en de werkelijkheid Het is goed om ons hart te onderzoeken of er geen traagheid in ons hart is.

6:1,2,3. We komen nu bij het meest tegenstrijdige gedeelte van de hele brief. Hier wekt hij hen op om de toestand van traagheid en achteruitgang voor goed achter zich te laten en bereid te zijn zich alleen op de volmaaktheid te richten.

De gelovige moet weten, dat zijn bekering een begin is van een nieuw leven. Het gaat erom, dat we de Here Jezus beter leren kennen en Zijn inwonende leven dagelijks zullen ondervinden en ook geleidelijk aan Hem gelijk worden.

De tevredenheid die de oorzaak is van de stilstand moet plaats maken voor een dorst naar voortgang met alles wat de Here God bereid heeft hier op aarde.

Dan lezen we hier: Zonder opnieuw het fundament te leggen. Twee aan twee worden er zes onderwerpen genoemd die tot het fundament behoren. De eerste twee zien we in onze betrekking tot God.

(1). De bekering van dode werken. Dit was de boodschap van de profeten en ook Johannes de Doper. (b). Geloof in God. Geloof in God zonder de Here Jezus is niet genoeg. De volgende twee zijn tot betrekking tot de Gemeente. (a). Een leer van dopen. Dit is niet de gelovige doop, maar de ceremoniële wassingen (9:10). De oplegging van handen (Lev.1:4; 3:2; 16:21. Hier wordt niet bedoeld het handen opleggen zoals dat in de eerste Gemeente ging (Hand. 8:17; 13:3; 19:6). De laatste twee hebben betrekking op de toekomstige wereld. De opstanding van de doden (Job.19:25-27; Ps. 17:15, Jes. 53:12). Nu kostelijk geopenbaard (2. Tim. 1:10) Een eeuwig oordeel (Ps. 9:17; Jes. 66:24). Deze horen bij het Jodendom en waren gegeven als voorbereiding tot de komst van de Here Jezus. Zoals een fundament dat gelegd is, niet opnieuw gelegd hoeft te worden, maar wel gebruikt moet worden om er op te gaan bouwen totdat het huis voltooid is. Zo geven we ons over aan de Here Jezus, zodat Hij Zijn werk in ons kan volmaken. Het Jodendom is de wortel en het geloof in de Here Jezus de bloem.

Ik vind het gezelliger om bloemen en niet hun wortels op de tafel te zetten.

6:3. En dit zullen wij dan ook doen, indien God dit toelaat vervolgt de schrijver.

Ik ben bang dat de traagheid en de stilstand gedeeltelijk ook de schuld is van de Gemeenten en de prediking die ze de meeste tijd horen.

Het werk van de Here Jezus vandaag met Zijn hemelse priesterschap wordt heel weinig verkondigd.

Laten we ons richten op het volmaakte. Het is mijn gebed en ik hoop dat deze studie ook uw of jou hart diep zal raken. Het volmaakte van de Here Jezus is Zijn werk dat Hij vanuit de Hemel in ons hart doet, heel goed te kennen.

Dat ons leven een leven van gehoorzaamheid mag worden, waarin we duidelijk het verschil weten tussen het goede en het kwade. Dat de Here Jezus die door het lijden heen de gehoorzaamheid geleerd heeft ook meer ruimte in ons krijgt

Het woord volmaakt is dat wat geheel is, zoals het zijn moet. Je neemt je voor:

Ik begin ermee de Here Jezus met een onverdeeld hart na te volgen. Hij loopt voor mij uit (6:20). Hij heeft de gerechtigheid lief en haat de ongerechtigheid.

6:4-8. De waarschuwing wordt ernstiger. De mogelijkheid van zelfbedrog is er. Stil stand leidt tot achteruitgang. We komen tot het hart van de waarschuwing.

We lezen over mensen die verlicht, geproefd en deelgenoot zijn geworden en het woord van God geproefd hebben. Er staat niet dat ze opnieuw geboren zijn. Er staat niets van het reddende geloof en de verzoening door het bloed. Ze waren niet in de duisternis wat betreft de weg van genade en eeuwige redding.

De Here Jezus is het hemelse geschenk. Als je proeft, heb je nog niet gegeten Matt. 27:34. We moeten eten (Joh.6:53). We moeten ons eraan herinneren dat de Heilige Geest aan het werk is voor onze bekering (1 Kor. 7:14). Hij overtuigt de ongelovige van zonde gerechtigheid en het komende oordeel (Joh.16:8).

De Heilige Geest leidt mensen tot bekering en brengt hen tot de Here Jezus als hun enige hoop. De mens kan dus gebruik maken van de heilige Geest voordat Hij in hen komt wonen. Het was zoals het zaad wat op de rotsachtige bodem viel (Matt. 13:20,21). Het sprong op, maar toen de verdrukkingen kwamen was er geen wortel. De wonderen die de Here Jezus op aarde deed zijn een teken van de wonderen en tekenen die zullen gebeuren in Zijn Koninkrijk (Heb.2:4).