Hebreeën Deel 2 Hoofdstuk 1

Hebreeën 1

We weten niet wie de schrijver is, maar wel dat de Heilige Geest de auteur is. De brief is geschreven aan verschillende Joodse mensen. Zij die geloven (5:12), maar niet volwassen zijn. Zij die geen keuze van overgave hebben gemaakt. Zij die niet geloven.

De verzoeking was om terug te gaan naar het Oude Verbond. Jeruzalem stond er nog en ook was er nog een functionerende tempeldienst. Het woord beter wordt 13 keer gebruikt en het woord volmaakt 14 keer (10:14)

Oud en nieuw

De schrijver geeft tegenstellingen weer tussen het eerste Testament met de wet en de offeranden en het Nieuwe testament met de bediening van Genade.

Het woord eeuwig is het derde belangrijke woord in deze brief (1:8; 5:9; 13:8). De Here Jezus is beter, eeuwig en geeft ons een volmaakte positie voor God. 2:3. De mensen, die de brief ontvangen waren de tweede generatie gelovigen. 13:22. De schrijver noemt deze brief een vermanende en bemoedigende brief. 1:1. De brief begint met een proclamatie. God heeft gesproken in: Zijn Zoon. 12:25.

We worden opgeroepen om goed te luisteren. Wat doen we ermee! Een brief van zelfonderzoek. Iemand die van de Here Jezus houdt is heel blij. 1:2; 2:5. Een brief over de toekomst en is ook een brief van Zijn verwachting. 1:3.

Jezus Christus boven alles

Het is ook een brief van de superioriteit van de Here Jezus in echt alles! 1:4-14. De Here Jezus is meer dan de engelen. In het Joodse denken zijn de engelen heel belangrijk, want zij brachten de wet tot de mensen (Hand.7:53). Ps. 2:7. De Here Jezus is de Zoon en de enige erfgenaam (Hand. 13:33; Fil. 2:5). Hij vernederde Zich onder de engelen, zodat Hij kon sterven voor onze zonden. 1:6. Kol. 1:15; Deut. 32:43. Hij is de eerstgeborene die alle aanbidding ontvangt 1:7. Hij wordt door de engelen gediend (Ps. 104:4) Ze hebben geen lichamen. 1:8,9. De bevestiging dat Jezus God is. Petrus gebruikte het ook (Hand. 2:34). De engelen aanbidden Hem wel, maar kunnen Zijn positie niet met Hem delen. De Here Jezus is de Schepper van de hemelen en de aarde en de laatste Adam. 1:10-12. Door Zijn menswording kan Hij veel zonen tot heerlijkheid brengen. Ps. 102:25-27. Hij is de eeuwige Schepper. De engelen zijn door Hem geschapen 13:8.

Alles om ons heen zal veranderen, maar de Here Jezus verandert nooit. 1:13,14. De Here Jezus is soeverein en de engelen zijn de dienaren. Het feit dat de Here Jezus nu aan de rechterkant van de Vader is wordt heel vaak genoemd. De engelen zijn de dienende geesten die de Here Jezus op de troon ook dienen. Zij dienen ons ook (Hand. 12) , want we zijn mede erfgenamen door het geloof. De Here Jezus is meer dan de engelen, want Hij is de eeuwige Zoon van God. Engelen dienen heel speciaal de kinderen (Matt. 18:10). Als gelovigen sterven dan brengen de engelen hen tot heerlijkheid (Lik. 16:22) en als de Here Jezus terugkomt dan vergezellen de engelen Hem ook (Matt. 25:31). We mogen de engelen niet aanbidden en niet tot hen bidden (Openb.22:9). Jezus alleen!