nleniw

Lichter met de Herder van Psalm 23 door het leven gaan.

Psalm. 23. Deze Psalm staat niet zomaar tussen Psalm 22 en 24. We zien een opgaande lijn van de Godverlatenheid en de diepste ellende tot een opgang naar de Koning in Zijn paleis. Hand.2:30. We weten dat David een profeet was Alles is vervuld en zal vervuld worden door de Here Jezus. Deze Psalm gaat over ons leven hier op aarde is. Geen wonder, dat deze Psalm de populairste is. 23:1. Deze Psalm begint met: De Heere. Dat is de naam Jahwe die zo heilig is voor het volk dat ze die naam nooit uitspreken. De Heere openbaart zijn naam aan Mozes. Als ze de naam Jawhe opschreven dan werd de pen verwisseld en na die naam te hebben opgeschreven gebruiken ze die pen ook nooit meer. Ze veranderden Zijn naam in Adonai. Jawhe betekent: Onveranderlijk, Zonder iets of iemand boven zich. Zulk een Herder hebben wij nodig die oppermachtig is.
Ook een Herder zonder begin en zonder einde is precies wat we nodig hebben. Niets en niemand staat boven Hem en Hij alleen heeft de dood overwonnen.
23:1. De Heere is mijn Herder. Dus niet een of de Herder, maar MIJN (Joh.1:12).

Schapen zijn dom. Ik heb nog nooit een schaap kunstjes zien doen. Ze kunnen zich niet verdedigen en ze hebben geen klauwen. Ze zijn en blijven ook vies. Een beer wast zich in de rivier. Toen David op oudere leeftijd terug kijkt op zijn leven als herder,soldaat, zanger en Koning , kiest hij ervoor om de Heere mijn Herder te noemen. Hij is er ook trots op om een van Zijn schapen te mogen zijn. Mij zal niets ontbreken. Ga eens mee naar de gevangenis waarin meer mensen opgesloten zitten dan in welke andere ook. Weet je hoe die gevangenis heet?
H-E-B-Z-U-C-H-T. Je wilt niet direct alles hebben, alleen dat ene nog! David heeft de plek gevonden waar ontevredenheid het loodje legt. David zegt: Wat ik heb doordat ik de Heer ken is me meer waard dan wat ik op aarde niet heb.

Zo was het met die vrouw. Je hoort haar tevredenheid: Ik leef te midden van mijn eigen familie (2.Kon.4:13). Volledige tevredenheid is in haar getuigenis.
Ook Paulus had geleerd, om in alle omstandigheden tevreden te zijn (Fil. 4:11).
23:2. Hij brengt Mij naar de groene weiden en laat me rusten aan het water.
In het gebied, waar David woonde waren geen groene weiden, want het is er rotsachtige grond. Deze weide moet heel speciaal door de Herder zijn bewerkt.
Een van de grote problemen waar veel mensen onder lijden is slapeloosheid.
Om in slaap te vallen voor een schaap moeten alle omstandigheden precies goed zijn. Geen honger gevoel en ook geen spanningen in de kudde.
Alles moet heel goed zijn. Helaas kunnen schapen, niet zelf op zoek naar een veilige weide. Ze hebben de hulp van de Herder nodig. David schildert een tafereel. Hun buik rust in het gras. Aan de ene kant een meertje en aan de andere kant de Herder.

(a). Hij brengt mij. We hebben een voorloper en een leiding gevende Heer. Jes. 26:3. U zult volkomen vrede bewaren want men heeft op U vertrouwd.
Zet eens midden op een witte bladzijde een stip. Je ziet vooral die zwarte stip. We leven soms alsof het sterven van Jezus niet door Zijn opstanding werd gevolgd. Een juist Godsbeeld is belangrijk. Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Onze rust is zo belangrijk. Misschien heeft de Heere daarom wel zoveel woorden aan rusten gewijd in de tien geboden. Elk gebod bestaat maar uit vier woorden. Ex. 20:8-11. Als het over rusten gaat is één zinnetje niet genoeg.
Als het met Zijn schepping niet mis ging dan zal het ook met ons niet mis gaan.
De Herder brengt me naar de grazige weiden, dan zegt hij: Ik heb er werk van gemaakt dat mijn schapen uitrusten. Met Zijn doorboorde handen schiep de Here Jezus rust voor onze ziel. Hij trok de stekelige struiken van veroordeling eruit. In die plaats plantte Hij zaad van Genade en groef vijvers van vergeving.
De redding die het geloof brengt hebben we aan Zijn Genade te danken en niet aan onszelf. Het is een geschenk van God en niet het gevolg van onze prestaties.
 
(b). Hij laat me rusten bij water. Het is een dure gewoonte om bezorgd te zijn.
 
(c). Hij leidt me op de weg, waar Zijn recht geldt, tot eer van Zijn Naam (Boek).

De Heere heeft nooit een verkeerde beslissing genomen en nooit een verkeerd standpunt ingenomen. Hij heeft ook nooit iets verkeerds gezegd of gedaan. Hij is nooit te vroeg en nooit te laat en altijd rechtvaardig en zal ook zo blijven.
Die weg waar Zijn recht geldt is een smal en kronkelig pad een steile berg op. We kunnen Zijn rechtvaardig leven ontvangen. Hij heeft al onze schuld betaald.
23:3.Tot eer van Zijn Naam. Nederigheid is een hele ongrijpbare eigenschap.
Als je denkt dat je nederig bent, ben je het niet, anders zou je dat niet denken.
Wat de Heere al niet doet om ons nederig te houden (Spr. 8:13; 16:5). De Heer verwoest het huis van trotse mensen (Spr. 15:25). Waardering opeisen is als vlinders vangen. Ga je ze achter na dan zul je er nooit één vangen, maar blijf je zitten dan heb je de kans dat hij op je schouder gaat zitten. Blaise Pascal zei: Als je wilt dat mensen je prijzen, prijs dan nooit jezelf. Leef aan de voet van het kruis en roem in het Kruis.


De Maker van alle sterren stierf liever voor jou, dan dat Hij verder moest leven zonder jou. Dat is een feit. 23:4. Al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad want Gij zijt bij mij. Eenmaal moet ieder mens sterven en daarna het oordeel. Mozes schreef maar één Psalm. Leer ons zo onze dagen tellen opdat wij een wijs hart bekomen (90:12). Wijze mensen weten dat het leven kort is. David kijkt eerst naar ons en nu naar de Here God. Later zei een andere Herder uit Bethlehem: In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen en Ik ga heen om jullie een plaats te bereiden. Die Herder belooft dat Hij ons ook op komt halen. Dat is Zijn taak.

Ex. 33:14.
Zo zeker als Mozes zich door de Here God geleid wist, zo ook wij.

Gen. 28:15.
Ik zal je helpen Jacob en beschermen overal waar je heengaat.

Joz. 1:5.
Ik zal je helpen zoals ik Mozes geholpen heb. Waad je door het water, Ik sta naast je (Jes. 43:2). De Goede Herder is vandaag zelfs in mij (Kol. 1:27).
23:4. Al ga ik door een dal van diepe duisternis. De Heer is goed en eerlijk
(Ps. 27:8;34:9). God is een goede God. Dat is ons uitgangspunt. 2. Pet.3:9. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat. Hij wil ook in je diepe verdriet komen.
Kun je beter door een vrachtwagen of door zijn schaduw overreden worden?
We hebben met de dood te maken. Dankzij Jezus alleen maar met de schaduw.
23:4. Ik hoef geen kwaad te duchten. Wat maakt je bang? De Here Jezus was zo bang dat Hij bloedde (Luk. 22:39). Het is goed, dat we dat van Hem weten.
Heb. 12:2. Het antwoord van onze angst ligt bij de Here Jezus. Hoe kon Jezus de verschrikkingen van het Kruis volhouden? Eerst ging Hij met Zijn angst naar Zijn Vader (Ps. 56:4). Loop niet om je hof van Gethsémane heen, ga er naar binnen. Je mag ook huilen en zelfs als jij bloed druppels zweet, ben je niet de eerste!
23:4. U Heer, bent bij mij. David wist hoe het voelde om eenzaamheid te zijn.
Hij was het onder deurtje. David wist ook om bedrogen te zijn (Ps. 35:13-17).
Een voor een brokkelen je contacten af en het enige wat je overhoudt is God.
Heb.12:6. Hij wil dat je leert, wat David leerde. U Heer, bent bij mij. Alle andere muziek moet eerst verdwijnen om de muziek van de Heer te horen (Deut. 4:7).
Hand.17:27. Paulus zei: Hij is immers dichtbij ons en dan ziet alles er anders uit.
1.Joh.4:18. Alles wordt zo heel anders als we Gods perfecte liefde ontdekken.
Eenzaamheid. Is het misschien Zijn geschenk om Zijn stem beter te horen!
23:5. U nodigt mij uit aan uw tafel, mijn tegenstanders moeten het aanzien.
We gaan naar een huilende man, nadat hij Jezus drie keer heeft verloochend.
Wat de Herder eens deed voor zijn schapen, deed de Here Jezus voor Petrus.
Het is geweldig, dat Hij je vijanden (De duivel en zijn handlangers) verjaagt en een veilige plaats voor bereidt waar je rustig met Hem kunt eten (Mark. 14:12).
De Heiland had voor de maaltijd gezorgd en de slangen verjaagd (Joh. 13:27,30). Jezus trof de voorbereiding voor de maaltijd waar Judas bij was. Judas mocht de maaltijd zien, maar hij bleef niet. De maaltijd is alleen voor Zijn kinderen. Jezus spreekt tot ALLEN, als Hij de beker ook rond laat gaan (Matt. 26:27,28). 23:5. U zalft mijn hoofd met olie. We leven allemaal met teleurstellingen.

Paulus had zichzelf als doel gesteld om in Spanje het evangelie te brengen. Maar in plaats van Spanje, stuurde de Heere hem naar de gevangenis. Vandaar zijn de brieven aan de Filippenzen de Kolosenzen en de Efeziërs geschreven.
Tot ziens Spanje. Hallo Rome. Vaarwel Plannen. Hallo teleurstelling, hallo pijn.
Zes woorden uit de Psalm: U zalft mijn hoofd met olie. De olie (balsem) werd voor drie dingen gebruikt: om insecten weg te jagen, conflicten te voorkomen en om wonden te verzorgen. Als vliegen hun eitjes leggen in het weefsel van een schapen neus, veranderen de eitjes in wormen die een schaap gek maken. Hij bonkt zijn kop tegen de rots en het komt voor dat een schaap zichzelf doodt
De olie houdt de vliegen op een afstand en de schapen hebben rust (Ps. 100:3).
David laat zijn wonden door niemand anders dan door de Heere verzorgen.
Hij alleen kan genezen, wie gebroken zijn (Ps. 147:3). De Heere zegt ook: Als je ongelukkig bent, laat hij dan toch bidden (Jac. 5:13). Eerst ga je naar de juiste persoon. Je tweede stap is om de juiste houding aan te nemen. Buig voor Hem neer, dan zal Hij je te Zijner tijd verheffen (1 Pet.5:6). We mogen alles vragen maar geen eisen stellen. We vertellen Hem wat we willen, maar bidden ook dat Hij kan doen wat goed is. Als het de gevangenis is in plaats van Spanje dan leggen we ons daar bij neer (Luk. 18:7). Het schaap begrijpt echt niet, waarom die zalf de vliegen bij hem uit de buurt houdt.

Ik wend mij tot U, Heer (Ps. 25:1)
23:5. Mijn beker vloeit over. Jaloezie brengt iemand tot razernij (Spr. 6:34).
Als tegengif tegen jaloezie kun jij je verheugen in datgene wat je wel hebt.
Bij de Heere is een kalf altijd het gemeste kalf. Een kleed altijd het beste kleed. De vreugde is onbeschrijfelijk en de vrede gaat je verstand ook altijd te boven.
Zijn manier van zegenen wordt altijd gekenmerkt door overvloed (Rom. 5:20).

Zouden de vissen in de oceaan zich ooit afvragen of er wel genoeg oceaan is?
Nee, natuurlijk niet want de oceaan zit vol met water. Zou een leeuwerik zich zorgen maken of hij genoeg ruimte heeft. Nee, de lucht is een en al ruimte.
Jes. 55:7. Weet je dat de beker die je van God krijgt overvloeit van vergeving? Voordat Paulus de apostel was, was hij Saulus de moordenaar. Misschien kwam hij kinderen tegen die door zijn eigen toedoen wees geworden zijn. 1.Tim.1:14; Rom. 15:13. De Here Jezus heeft mij overstroomd, met Zijn Genade en Geloof. 23:6. Uw goedheid, uw liefde ervaar ik Mijn leven lang. Dit zijn de heerlijkste zinnen, die ooit zijn opgeschreven. Het is de moeite waard om deze zin wat uit te diepen. Elk woord glanst en nodigt ons ook uit om tegen het licht te houden. Met die woorden kun je de onzekerheid te lijf gaan. Hij kent geen verandering en toont geen schaduwzijde (Jac.1:17; 2.Tim.2:13). Het is niet alleen vergeving, maar ook Zijn eigen liefde en Zijn eigen goedheid. Het zijn de Herders honden van de kudde. De Heer zoekt ons steeds weer op. Dat begon al in het paradijs.
Mozes, Jona de discipelen de Samaritaanse vrouw en Paulus weten er alles van.
23:6b. In uw huis mag ik wonen tot in lengte van dagen. Ons Vaderland is in de Hemel (Fil.4:20). Dat verklaart ook waarom we altijd heimwee hebben. De Heere heeft de eeuwigheid in ons hart gelegd (Pred.3:11). Dit lichaam moet sterven, zodat we een nieuw onsterfelijk lichaam krijgen (1 Kor. 15:50). We zuchten. Laten we voor altijd Hem vertrouwen en Hem op Zijn Woord geloven.

Als je de Herder van Psalm 23 persoonlijk kent, dan kun je echt lichter leven.

 Ga niet langer gebukt onder de ballast van een machteloze God.
Waarom niet? Omdat hij mijn ALMACHTIGE Heer is.
Ga niet langer gebukt onder de last van onafhankelijkheid.
Waarom niet? Omdat de Heer mijn EIGEN Herder is.
Ga niet langer gebukt onder de last van ontevredenheid.
Waarom niet? Omdat het mij aan NIETS zal ontbreken.
Ga niet langer gebukt onder de last van uitputting.
Waarom niet? Omdat Hij mij laat RUSTEN aan het water.
Ga niet langer gebukt onder de last van zorgen.
Waarom niet? Omdat Hij mij naar de GROENE WEIDEN brengt.
Ga niet langer gebukt onder de last van wanhoop.
Waarom niet? Omdat Hij mij ZIJN EIGEN KRACHT EN LEVEN geeft.
Ga niet langer gebukt onder de last van schuldgevoelens.
Waarom niet? Omdat Hij mij leidt op de weg, waar ZIJN RECHT geldt.
Ga niet langer gebukt onder de last van arrogantie.
Waarom niet? Vanwege de eer van ZIJN EIGEN VOLPREZEN NAAM!
Ga niet langer gebukt onder de last van een diep donker dal.
Waarom niet? Omdat ZIJN EIGENSTOK EN ZIJN STAF mij beschermen.
Ga niet langer gebukt onder de last van verdriet.
Waarom niet? Omdat Hij mij leidt naar ZIJN LIEFDEVOLLE HART.
Ga niet langer gebukt onder de last van angst.
Waarom niet? Omdat ik GEEN ENKEL GEVAAR hoef te duchten.
Ga niet langer gebukt onder schaamte.
Waarom niet? Omdat HIJ BIJ Mij is en Zich niet voor mij schaamt.
Ga niet langer gebukt onder de last van teleurstellingen.
Waarom niet? Omdat Hij mij STEEDS WEER balsemt met ZIJN olie.
Ga niet langer gebukt onder de last van jaloersheid.
Waarom niet? Omdat Hij ook mijn beker steeds weer vult tot de rand.
Ga niet langer gebukt onder de last van twijfel.
Waarom niet? Omdat Hij mij CONSTANT volgt.
Ga niet langer gebukt onder de last van heimwee.
Waarom niet? Omdat ik tot in ALLE EEUWIGHEID in Zijn huis mag wonen.
De Here God is verheugd, als we met Zijn Zoon lichter door dit leven gaan.

Ga naar boven