nleniw

Enkele rijke Geestelijke lessen van Elisa en de welgestelde vrouw uit Sunem.

2. Kon. 4:8-37; 8:1-6. De plaatsnaam Sunem betekent : Dubbele rustplaats! In ons vorige gedeelte dachten we aan een arme weduwvrouw, die zorgen en verdriet had, want ze was opeens weduwe geworden en de schuldeiser was genadeloos en wilde ook haar beide zonen als slaven hebben om de schuld te betalen. Er is bij God geen aanzien des persoons. Elisa komt nu in contact met een voorname en een welgestelde vrouw, die geen kinderen heeft ontvangen.

(a). Iedereen kent zijn eigen verdriet en dat heeft niets te maken met onze omstandigheden. Arme en rijke mensen hebben allen ook hun eigen nood! Deze welgestelde vrouw ontmoette Elisa die bij haar langs kwam. Het was voor hem halverwege zijn reis naar de berg de Karmel. Zij Stond erop om hem te dienen met eten. Later bouwden ze ook een luxe boven vertrek voor hem. Hij kon zich dan terug kon trekken om ook even uit te rusten. Gastvrijheid staat heel hoog aan geschreven bij de Heere en daar ligt ook een bediening voor ons. Haar vriendelijkheid werd beloond op een manier, die haar stoutste dromen ver te boven ging. Hoe ontvankelijk zijn we voor de mensen die voorbij komen?

(b). Elisa had er niet om gevraagd. De Heere weet wat wij nodig hebben. De ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen. Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep (Ps.34:16)! Zij merkte op dat Elisa een heilig man van God was. De andere profeten waren anders en zeiden wat men wilde horen (1 Kon.22:7).

(c). Het innerlijke geloofsleven van Elisa was duidelijk zichtbaar voor de vrouw. Elisa is een schaduwbeeld van Jezus. Zijn naam betekent: God is mijn Redder!

(d). 4:2,13. Hij verlangde om iedereen te helpen met wie hij in contact kwam. Het mooiste wat je voor je Hemelse Vader kan doen, is om liefde te tonen aan een van Zijn kinderen. Het is goed om na te denken: Wie mag ik nu zegenen! Haar antwoord is zo mooi. Ze zegt: Ik woon te midden van mijn volk (familie).

(e). Zij had geleerd om tevreden te zijn en ze stond er ook niet alleen voor. 4:13b. Het geeft je een ander gevoel als je altijd dankt, over al je zegeningen. We worden allemaal opgeroepen om ten alle tijde te danken (1 Thes.5:18).Er was wel een diep verdriet in haar hart, maar daar liep ze niet mee te koop!Ze heeft geen kinderen en haar man was oud. Hoogstwaarschijnlijk verstorven.

(f). Ze ontvangt een zoon. De Here Jezus kent je hartsverlangens en Hij is bij machte om oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen (Efz.3:20). Al Gods beloften zijn altijd Ja en Amen (2 Kor.1:20). Bij Hem is niets onmogelijk! De diepste hartenwens van die vrouw was vervuld door de voorbede van Elisa.14:20. Opeens komt er een vreselijke storm in haar leven en haar zoon krijgt misschien een zonnesteek en sterft. Zij weet precies bij wie ze moet zijn. Ze vertelt niets aan haar man en aan Gehazi, maar wel alles aan de man van God. 1.Pet. 5:7. Werpt al uw bekommernissen op Hem, want Hij zorgt ook voor u!

We kunnen opmaken dat ze op Geestelijk gebied niet op dezelfde lijn leeft met haar man. Het initiatief van het kamertje kwam ook van haar. Gelukkig stemde hij er in toe. Zij vertelt haar man niet dat hun zoon gestorven is. Als hij het zou weten dan werd het kind op die dag begraven. Zo gaat dat in de warme landen. Hij vindt het ongewoon, dat ze tijdens de oogst naar de man van God gaat. Het is toch geen sjabbat of nieuwe maan. Ik denk nu aan hen die alleen op speciale tijden bezig zijn met hun geestelijke leven. Jezus moet altijd ons leven zijn! 4:14. We zien dat Gehazi ook een andere hartsgesteldheid heeft. Het donkere van zijn hart komt naar buiten. Hij duwt haar weg. Later komt alles aan het licht want hij heeft geen Geestelijke kracht en is ook op het geld uit (4:31; 5:20-27). De vrouw begroet haar man en Gehazi met het bekende woord: SHALOM. Het woord heeft veel betekenis. De mooiste is: Ik wens je maximale harmonie.

Fil. 4:7. Ze leefde ondanks haar verdriet toch met de Shalom (Vrede) van God. 14:33. Elisa sloot de deur en bad tot de Heer! Ons geloofsleven is ook in Privé. Luk. 8:51. Toen Jezus in het huis gekomen was, liet Hij niemand binnenkomen! Met Gehazi en zijn staf gebeurde er helemaal niets. Elisa moest zelf komen! Dit is ook prachtig vervuld met de Here Jezus. Veel profeten waren geweest, maar uiteindelijk komt de Here Jezus in de volheid van de tijd zelf (Heb.1:1). De Here Jezus heeft Zich over ons ontfermd en door Zijn dood en opstanding kunnen wij Geestelijk tot leven ontwaken (2 Kor.5:21; 1.Pet.2:24; Efz.2:1-10).Elisa ligt op die jongen. Lichaam op lichaam, Oog op oog en hand op hand. Hier zien we de eenwording van Elisa die de gestorven zoon erdoor verwarmt. Uiteindelijk komt het leven terug in de zoon. Paulus deed dat ook (Hand.20:10). Als we met ons hart geloven in de Here Jezus dan worden wij één met Hem.

Rom. 6:4; Efz.2:4,5. Als wij één plant met Hem zijn geworden en gelijk gemaakt zijn aan Hem in Zijn dood zullen we ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. Maar God, die rijk is in barmhartigheid heeft ons door Zijn grote liefde waar Hij ons mee heeft liefgehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen met Christus levend gemaakt. Zoals de wijnstok één is met de ranken zo ook wij! Hebr.11:35. Deze geschiedenis staat ook in het geloofs hoofdstuk beschreven. Joh.5:24. Alleen de Genade van de Heere kan nieuw Geestelijk leven scheppen. Mochten er meer Elisa’s zijn die de Geestelijke doden tot nieuw leven brengen!

(j). Het sterven en de opstanding van de zoon wordt zelfs tot een grote zegen. Het is soms jaren later dat je pas ziet dat je stormen ten goede hebben gewerkt. 8:1. Als de hongersnood komt, geeft Elisa hen advies om het land te verlaten. Ze gingen voor die zeven jaarbij de Filistijnen wonen. Er komt ook weer een tijd na de hongersnood Het gezin keert weer terug en zij is op weg naar de Koning om hun eigen bezit terug te vragen. Precies op dat moment vertelt Gehazi aan de Koning wat er gebeurt is met haar zoon en precies op dat moment komt die vrouw ook in het paleis en alles komt goed. De HEERE heeft alles welgedaan!

Ga naar boven