nleniw

Hebreeën 2

Eenwording met het hart van God

Vijf waarschuwingen

2:1,2. Hier vinden we dan de eerste van de vijf waarschuwingen in de brief. Iedere waarschuwing wordt ook krachtiger naar de mate dat je deze brief leest. Het is voor de schrijver niet alleen belangrijk om de Here Jezus te verhogen Het is ook heel belangrijk om een hele persoonlijke uitnodiging te geven! Er moet een passie zijn voor de mensen om op het gepredikte te reageren en er moet een passie zijn in iedere spreker om mensen tot een besluit te brengen Het zondigen van de gelovigen is erger dan het zondigen van de ongelovigen.

2:1. Het woord afdrijven is net als een schip dat zonder koers vaart (Spr. 4:20).

2:2,3, Hand. 7:38,53. De engelen hielpen de Heere om de Torah te brengen. Deut. 27:26; Hebr.10:28. De Heere strafte ieder mens die deze wet niet hield. 2:3. Nu gaan we van het mindere naar het meerdere. Als wij gestraft worden als we de wet niet houden, hoeveel te meer als we het Goede Nieuws afwijzen. Van hen aan wie veel gegeven is, van hen wordt ook veel meer verwacht.

2:4. De Heere bevestigt Zijn boodschap met tekenen (Joh.6:1-14; 25-29) en wonderen (Joh. 11:1-44). Het doel van al deze wonderen was om de waarheid van het evangelie te bewijzen. We hebben vandaag het hele woord van God.

2:5. We zagen dat de Here Jezus meer was als de engelen, als de Zoon van God. We zien ook dat de Here Jezus meer is als de engelen als de Zoon van mensen. De engelen hebben nu de regering in deze wereld in handen. Dan. 10:20; 12:1. Efz. 6:10-18. De regering van deze wereld is in de handen van de goede en de verkeerde engelen. De wereld die vergaat, is niet meer de wereld die komt.

2:6. Ps. 8:4. Door het hele boek noemt hij geen een schrijver, zodat wij alleen maar denken aan de stem van God. Wist je dat het de bedoeling van de mens was, dat de mens zou regeren hier op de aarde om Koning te zijn (Gen.1:26). De mens was Koning voor de zondeval. Het woord mensenzoon betekent iemand die als mens geboren is. De Heere heeft een toekomst voor de mens. De mens is een periode lager dan de engelen want engelen kunnen niet sterven Dan. 7:18,27; Luk. 20:36. De heiligen zullen voor eeuwig eens gaan regeren. Efz.1:20,21; Openb.3:21. Wij zullen regeren in de toekomst over de engelen.

2:8; Gen.3:14; 6,6,7. Toen Adam zondigde verloor hij ook direct zijn Kroon. De aarde regeert de mens. De mens vecht constant tegen deze aarde. Steeds verliest de mens en sterft en uiteindelijk sterft deze wereld ook (Rom. 8:18-21).

2:9. De Here Jezus werd ook onze plaats vervanger. Voor een korte tijd werd hij minder dan de engelen. De Here Jezus deed iets wat engelen niet kunnen doen en dat is sterven (Luk. 20:36). Zijn dood was een pijnlijke ervaring voor Hem. Hij nam de vloek in onze plaats en dronk de beker van Zijn toorn en leed voor onze zonden. Hij dronk het. Daarom hoef ik het nooit meer te drinken.

2:10. Jezus is niet alleen de Schepper, maar ook degene die alles bedacht heeft.

2:11-13. Wij zijn geheiligd en rechtvaardig verklaard. Hij die heiligt (Dat is Jezus) als zij die geheiligd worden (Dat zijn wij). Als de Heere mij ziet dan ziet Hij het volmaakte leven van Zijn Zoon (Hebr.10:10,14). Onze positie is dat we heilig zijn. We zijn allen uit één! We zijn van één Vader en dat is de Here God. We worden broeders genoemd, omdat wij hetzelfde leven met Hem delen. Hij heeft alle redenen om Zich over ons te schamen, maar Zijn eigen Leven is in mij

2:14. Leven in angst om te sterven is het wapen dat satan gebruikt, omdat het zo absoluut is. Jezus moest sterven als een mens om de kracht van de dood te vernietigen. De dood kan mij niet intimideren en is de weg naar de Heerlijkheid

2:16,17. Hij is onze volmaakte Heiland om dat hij ons sympathiek is. De engelen hebben geen hulp nodig. Wij hebben Zijn hulp nodig als gevallen mensen en Hij helpt ons in onze verzoekingen en ook om één met ons te worden (4:14-16).

2:18. Dit is onze Redder. Hij kwam niet alleen om voor ons te sterven. Hij weet wat we nodig hebben en Hij weet ook hoe Hij ons helpen kan. Niemand als Hij!

Voetnoot: Waarom is de Here Jezus in Zijn mensheid niet minderwaardig?

(a). 2:5-9. Doordat Jezus mens werd, had Hij de mogelijkheid om het domein van de mens terug te nemen. Adam en Eva hadden eens die heerschappij.

(b). 2:10-13. Doordat Jezus mens werd, had Hij de mogelijkheid om mensen tot Heerlijkheid te brengen. Christus is niet alleen de laatste Adam, maar Hij is ook de Kapitein van onze redding. Hij is één met ons en wij zijn één met Hem.

(c). 2:14-16. Doordat de Here Jezus mens is geworden heeft Hij de satan al zijn wapens afgenomen en ons ook bevrijd van de dood en de angst van de dood. Deut. 32:39. De autoriteit van de dood is uiteindelijk in de Handen van de Heer. Job. 1:12; 2:6. satan kan alleen maar datgene doen, wat de Here God toelaat. De Here Jezus kwam niet als een engel om de gevallen engelen te redden (2 Pet.2:4; Openb.12:7-9). Hij werd lager dan de engelen en hij werd een mens. Hij koos er voor om als Jood te komen en een deel van het zaad van Abraham

(d). 2:17,18. Doordat de Here Jezus mens werd, is het ook mogelijk, dat Hij onze meelevende Hogepriester is. Engelen kunnen nooit in onze zwakheden komen, maar Jezus wel. Hij was hongerig, moe en verzocht. Hij weet wat het is om hulpeloos te zijn. Hij weet het ook als de mensen Hem vals beschuldigen. Eli de priester was niet zo (1 Sam. 2:27). De Here Jezus is barmhartig en trouw. Wat gebeurt als wij toch zondigen? Dan staat Hij altijd klaar om ons te helpen. Als hoge priester kan de Here Jezus ons de Genade geven om niet te zondigen. Als we zondigen hebben we een advocaat die voor ons spreekt voor Zijn troon. Jezus vergeeft ons als we onze zonden belijden (1.Joh). Hij schaamt Zich niet om ons Zijn broeders te noemen. Schamen wij ons om Hem, Heer te noemen?

Ga naar boven