nleniw

 

Het pesachfeest

 

In Leviticus 23 staan zeven Feesten. Dit zijn de Feesten van de Heere (Genesis 1:14). Ze worden ook wel vastgestelde tijden genoemd (Moadim)

De Heere God koos ervoor om te communiceren via al die Feesten.

Het leven van een gelovige in de Heere Jezus is geen hongersnood,

geen begrafenis maar een Feest. Het Feest gaat door (Luk. 15:23).

Ze hebben een Historische, Messiaanse en Persoonlijke betekenis.

 

Er zijn zeven Feesten: Vier in de lente en drie in de herfst.

In de Feesten vind je een panorama van Gods heilsplan. Het volk werd bevolen om drie van die Feesten met elkaar in Jeruzalem te vieren (Deuteronomium 16:16).

 

Het fundament van de Feesten is het Pesach feest. Zonder dit Feest had het  volk niet meer bestaan. Alle plagen zijn overwinningen over de Egyptische goden (Exodus 12:22). Het volk ziet in dat JAWEH: GOD is.

 

Het Pesach Feest.

Bij ieder Feest zal ik beginnen met de oorsprong. Het volk Israël was 430 jaar in Egypte geweest (Exodus 12:40,41). De profetie was dat ze 400 jaar in Egypte zouden zijn. Ik geloof dat dit komt, omdat Mozes nog niet gebroken was op zijn 50ste jaar (Genesis 15: 13). Er staat namelijk dat de Heere het plan had om het hele volk in twee jaar tijd naar Israël te brengen. Vanwege hun ongeloof deden ze er 40 jaar over (Deuteronomium 2:7).

Het begon geweldig in Egypte met Jozef en de Farao, maar de generaties daarna werden slaven in Egypte. Naar de mate dat zij zuchtten onder die slavernij werd ook hun schreeuw naar de Hemel luider en dacht de Heere God aan Zijn verbond met Abraham, Izak en Jacob (Exodus 2:24).

Als de aarde huilt, dan antwoordt de Hemel (Exodus 1:16).

Farao had een echt duivels plan om alle Joodse jongetjes te verdrinken. De boodschap van de Bijbel is dat de Heere God het plan van de duivel gebruikt om tot Zijn eigen doel te komen (Genesis 50:20).

Als Farao dit plan niet had bedacht was Mozes niet in de Nijl gelegd en was hij slaaf geworden. Nu ligt hij op de juiste plaats, huilt hij op de juiste tijd. Zijn moeder voedt hem. Farao betaalt voor de opleiding. De Heere doet alle dingen medewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben (Romeinen 8:28). Denk aan het Kruis! De grootste zonde van de mensen, is de grootste zegen voor de mensen geworden (Handelingen 2:23).

Satan helpt de Heere om uiteindelijk overwonnen te worden. De opleiding van Egypte kwalificeerde Mozes niet, om het volk uit het land van slavernij te halen. De volgende 40 jaar waren ervoor nodig!

In de volheid van de tijd stonden Mozes en Aaron voor de farao met het verzoek  om het volk te laten gaan. Dit was niet zo makkelijk want farao’s hart was verhard. Ook dat verharde hart van farao gebruikte de Heere God (Romeinen 9:17) om Zijn Almacht te tonen. Alle tien plagen waren ook overwinningen over al die Egyptische afgoden (Exodus 12:12).

Uiteindelijk liet farao als gevolg van de dood van de eerstgeborene het volk gaan. Voor een poosje dan, maar dat komt later aan de orde.

Voetnoot: We zien direct al dat we bij het hart van het evangelie zijn.

Egypte is een beeld van de wereld (Jesaja 31:1). En net zoals Egypte onder de macht van de farao leeft, zo is deze wereld het domein van satan en lijdt deze wereld onder zijn macht (Kolossenzen 1:13; 1 Johannes 5:19).

De slavernij van de Egyptenaren is een beeld van de slavernij van de zonden die deze wereld in zijn macht houdt (Johannes 8:34). Zoals farao het volk niet wilde gaan zal satan er alles aan doen om de mensen in zijn macht te houden (2 Korinthe 4:4). Die Koning van Sodom werd door dezelfde duivel geïnspireerd. Hij zegt: Geef mij de mensen (Genesis 14:21).

Er is hoop… Zoals redding kwam door het bloed van het Pesach lam zo is er Redding door de Heere Jezus ons ware Pesach Lam (1 Korinthe 5:7b)!

 

Dit Feest is het fundament en het hart van het geloof. Laten we die geschiedenis persoonlijk maken.

·         (Exodus 12:1,2). De Heere verandert de kalender. De maand Nisan is de eerste maand. Alles verandert door dit Feest. Als iemand gelooft in de Heere Jezus als het Lam van God en als offer voor al hun zonden dan wordt zo iemand opnieuw geboren en een Nieuwe Schepping. Hierdoor ontvang jij, de vrede met en de vrede van God (Romeinen 5:1).

·         (Exodus 12:3) Dit vers betrekt iedereen erbij. Er is geen plan B in de Bijbel. Een zaak van leven en van dood. Het fundament moet echt goed zijn.

 

Op de 10de dag van Nisan reed de Heere Jezus Jeruzalem binnen. Jezus werd de volgende vijf dagen ook getest door iedereen!

 

·         (Exodus 12:4) Het gehele lam moest gegeten worden. Er is genoeg voor iedereen. Dit vertelt mij dat de Heere Jezus alles gaf voor iedereen.

·         (Exodus 12:5) Het dier moest een jaar oud zijn en zonder tekortkomingen.

Een prachtig beeld van Jezus die een vlekkeloos lam is (1 Petrus 1:19). Hij voldeed in overvloed in alles aan alle voorwaarden (Romeinen 5:15).

·         (Exodus 12:6) Het bewonderen van het Lam is niet genoeg. Het lam moest gedood worden op die bepaalde tijd. Er staat hun lam en dat vertelt mij dat iedereen erbij betrokken is. De Heere Jezus stierf precies op het uur dat het Pesach lam geslacht werd in de tempel (Markus 15:25).

 

Maria zijn eigen moeder en ook wij allen staan onder aan dat Kruis!

 

·         (Exodus 12:7). Als het Lam gedood is, moeten de families het bloed  aan de deurposten strijken en ook het Lam met elkaar eten. De Heere Jezus is voor alle mensen gestorven, maar niet alle mensen hebben dat al toegepast in hun leven. Daarom sprak Jezus over het eten van Zijn vlees en het drinken van Zijn bloed (Johannes 6:51). Dit werd werkelijkheid bij mij op mijn 21ste jaar toen ik in Zijn volbrachte werk ging geloven.

·         (Exodus 12:8) Tijdens de Sedermaaltijd eet het Joodse volk als herinnering bittere kruiden. Dit herinnert hen aan die bittere tijd die zij in Egypte hadden. Daar spreekt de Heere eerst over bij de berg Sinaï (Exodus 20:2).

 

Pesach is een bevrijdingsfeest. Wij kennen ons ook nooit bevrijden.

 

·         (Exodus 12:9-11) Het Lam mocht niet rauw of gekookt gegeten worden.

Het moest geroosterd worden boven het vuur. Het vuur spreekt van het gericht van God (Maleachi 3:1-5; 4:1-3; Matheus 3:2). Dit wijst op het feit dat het gericht totaal op de Heere Jezus is gekomen.

 

(2 Korinthe 5:21). Als wij dat niet geloven dan blijft Gods vloek en toorn op ons (Johannes 3:36).

 

·         (Exodus 12:46) Er mocht geen been van gebroken worden (Johannes 19:31-36).

·         (Exodus 12:11,12) De maaltijd moest haastig gegeten worden. Zij moesten Egypte snel verlaten op weg naar het beloofde land . Zelfs de honden werkten mee en blaften niet

(Exodus 11:7). Dit moet ook zo zijn met ons.

 

Door het geloof gaan we een nieuwe weg zoals de wijzen (Matheus 2:12).

Allen die het bloed niet op hun deurpost gestreken hebben verloren hun 1st  geboren zoon en 1st geboren dier. Het maakt geen verschil of die familie nu Joods of Egyptisch is. Waarom toch de eerst geborene?

De eerste geboorte spreekt over onze natuurlijke geboorte (Johannes 1:13).

Er is een moeten bij Jezus en bij Nicodémus; opnieuw geboren worden!

(Exodus 12:13) De engel ging geen huisje binnen om te zien of de familie waardig was. Het enige wat geldt is dat zij het bloed toe pasten aan de deurposten en het lam aten. We moeten Gods weg volgen, door het geloof en Zijn genade en niet onze eigen weg bedenken (Efeze 2:8,9).

(Exodus 12:14) De Heere wil dat het volk dit blijft herinneren. Vandaar dat wij ook met elkaar de maaltijd van de Heere vieren (1 Korinthe 10:16a).

 

Jaren lang heb ik tijdens dit Feest in Israël geëvangeliseerd. Dit Feest wordt overal uitvoerig gevierd en de maaltijd heet de Sedermaaltijd. Er is een deel dat ik ervan wil benoemen. Dat zijn de vier glazen wijn.

Het 1ste  glas wordt de beker van zegeningen genoemd (Lukas 22:17).

Het 2de glas is de beker van toorn. Deze beker wordt niet gedronken maar uitgegoten als herinnering aan de tien plagen in Egypte. Jezus heeft deze beker gedronken alleen in Gethsémané en op het Kruis (Lukas 22:42).

De beker van de verzoening is de 3de beker. De beker vloeit over. Een beeld van de overvloeiende redding (Psalm 116:13).

De 4de beker is die van het komende Koninkrijk (Matheus 26:28,29).

 

Jezus sprak over het eten en drinken in het Messiaanse rijk na Zijn opstanding (Lukas 22:15-20). Daarna zongen zij de Psalmen 13-118. Zij eindigen die met Yeshua (Redding) en de afgewezen Hoeksteen.

 

(Matheus 21:42) Eens zal deze Psalm geloofd worden in geheel Israël.

(Psalm 118:26) Dit zongen zij toen Jezus Jeruzalem alleen binnen reed. Dit zullen zij zingen bij Zijn terugkeer op de Olijfberg (Zacharia 14:3,4).

Toen de Heere Jezus geboren werd was er geen plaats in de herberg. Er was wel plaats op Golgotha (Lukas 22:33). Die kribbe was geleend; Het volbrachte werk van Jezus is het fundament! Het strijken van het bloed op de beide zijkanten en de bovenkant is de in de vorm van de letter: Chet (Genade). Het Bloed staat voor het Leven (Leviticus 17:11).

(Exodus 6:5) Zij werden bevrijd met uitgestrekte armen. Zo hing Jezus op het Kruis. In de Bijbel gaat het steeds weer over het Lam van God.

Het begint ook met de vraag van Isaäk: Waar is het Lam (Genesis 22:7).

De tweede reactie is van Johannes de Doper die uitroept. Zie het Lam van God die de zonden van de wereld wegneemt (Johannes 1:29).

Als het gaat om de toekomst van de wereld dan komt de roepstem:

Waardig is het Lam (Openbaring 5:12).

 

Het Feest gaat eeuwig door!

Johan

 

Ga naar boven